Vadovas

Nacionalinio muziejaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų direktorius

dr. Vydas Dolinskas

gimė 1970 m. gegužės 8 d. Jonavoje
 

Mokslai, studijos, stažuotės

1977–1988 m. mokėsi Jonavos III vidurinėje (dabar – Lietavos) mokykloje
1988–1993 m. studijavo Vilniaus universiteto Istorijos fakultete, čia įgijo istoriko, istorijos dėstytojo kvalifikaciją
1992 m. pavasario semestrą studijavo Zalcburgo universiteto (Paris Lodron Universität Salzburg) Humanitarinių mokslų fakultete ir Meno istorijos institute (Austrija)
1993–1998 m. buvo Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto doktorantas
1994–1996 m. gavo Konrado Adenauerio (Konrad Adenauer) fondo (Vokietija) stipendiją ir doktorantūros studijas tęsė Berlyno laisvojo universiteto (Freie Universität Berlin) Friedricho Meineckės (Friedrich Meinecke) institute bei Meno istorijos institute (Vokietija); rinko medžiagą Prūsijos kultūros paveldo slaptajame valstybės archyve (Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz) Berlyne (Vokietija)
2001 m. Vilniaus universiteto Istorijos fakultete apgynė humanitarinių mokslų daktaro disertaciją tema „Simonas Kosakovskis. Politinė ir karinė veikla Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje 1763–1794 m.“ (disertacija atskira knyga išleista 2003 m.)
2002 m. rinko medžiagą Vatikano slaptajame archyve (Archivio Segreto Vaticano) ir Vatikano apaštalinėje bibliotekoje (Biblioteca Apostolica Vaticana)
2006, 2007, 2008 m. stažavosi Krokuvos Vavelio karališkojoje pilyje – Nacionaliniuose meno rinkiniuose (Lenkija)
 

Darbas

1993–1997 m. dirbo Lietuvos istorijos instituto Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorijos skyriaus vyr. laborantu
1998–2008 m. dirbo Lietuvos dailės muziejuje vyr. muziejininku, Mokslinių publikacijų ir leidybos skyriaus vedėju, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų interjerų ir ekspozicijų skyriaus vedėju, filialo Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai vedėju
Nuo 1996 m. dėsto Vilniaus universiteto Istorijos fakultete, nuo 2001 m. – Senovės ir vidurinių amžių istorijos katedros lektorius
Nuo 2009 m. – Nacionalinio muziejaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų direktorius
 

Kiti faktai

1999–2003 m. buvo Lietuvos dailės muziejaus surengtos Lietuvos tūkstantmečio programos parodos „Krikščionybė Lietuvos mene“ tarybos sekretorius ir katalogo leidybos koordinatorius
2002 m. paskirta Lietuvos tūkstantmečio programos jaunųjų mokslininkų tiriamųjų darbų konkurso premija
Nuo 2005 m. – Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcijos tarybos narys
2007–2009 m. buvo Lietuvos tūkstantmečio programos Ekspertų komisijos narys
Nuo 2010 m. – Lietuvos kultūros tyrimų instituto mokslo tarybos narys
2014 m. Vasario 16-ąją minint Lietuvos valstybės atkūrimo dieną už nuopelnus Lietuvos Respublikai ir už Lietuvos vardo garsinimą pasaulyje apdovanotas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Riterio kryžiumi.
2014 m. Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidiumo nominuotas apdovanojant Vytauto Andriaus Graičiūno skulptūriniu portretu ir aukso medaliu už indėlį atkuriant valstybinės reikšmės Nacionalinį muziejų Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmus ir bendradarbiavimo plėtojimą tarp Lietuvos ir užsienio valstybių kultūros, paveldo bei mokslo institucijų.
2015 m. spalio 7 d., Švedijos karališkosios šeimos valstybinio vizito Lietuvoje metu, apdovanotas Švedijos karaliaus Karlo XVI Gustavo (Carl XVI Gustaf) skirtu Karališkuoju Šiaurinės Žvaigždės ordinu.
2015 m. lapkričio 12 d. už išskirtinius nuopelnus didinant bendros Lenkijos ir Lietuvos istorijos žinomumą įteiktas Lenkijos Respublikos prezidento Bronislavo Komorovskio (Bronisław Komorowski) skirtas Lenkijos Respublikos ordino „Už nuopelnus Lenkijos Respublikai“ Riterio kryžius.
2016 m. gruodžio 1 d. Italijos Respublikos ambasadorius Lietuvoje Stefanas Marija Taljanis de Markijas (Stefano Maria Taliani de Marchio) įteikė Italijos Respublikos Prezidento Serdžo Matarelos (Sergio Mattarella) skirtą Italijos Žvaigždės ordiną.
2021 m. įteiktas Lenkijos Respublikos ordino „Už nuopelnus Lenkijos Respublikai“ Karininko kryžius.
2022 m. Varšuvos karališkojoje pilyje įteiktas profesoriaus Aleksandro Geištoro (Aleksander Gieysztor) apdovanojimas už išskirtinę veiklą, skatinančią Lietuvos visuomenę įsitraukti į Lenkijos ir Lietuvos kultūros paveldo puoselėjimą bei populiarinimą.
 

Mokslinių interesų sritys ir tyrimų kryptys

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorija ir paveldas
Švietimo epocha Lietuvoje
Abiejų Tautų Respublikos istorija
Lietuvos kultūros ir meno istorija
Visuotinė ir Lietuvos architektūros istorija
Visuotinė ir Lietuvos Katalikų Bažnyčios istorija
Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmų istorija
Europos valdovų istorinės rezidencijos, jų paveldas ir atkūrimo patirtys
Muziejinės ekspozicijos istorinėse rezidencijose
 

Publikacijos

Nuo 1994 m. paskelbė daugiau kaip 100 mokslinių, mokslo populiarinimo ir informacinių publikacijų, vertimų iš vokiečių ir lenkų kalbų Lietuvoje, Lenkijoje, Vokietijoje, Vengrijoje, Baltarusijoje lietuvių, lenkų, vokiečių, anglų ir kt. kalbomis; sudarė arba buvo bendraautoris daugiau negu 10 katalogų, mokslinių straipsnių rinkinių, šaltinių ir kitų publikacijų, parodų vadovų; recenzavo keletą knygų ir straipsnių
 

Svarbesnės publikacijos

 1. V. Dolinskas, „Krikščioniškųjų koplyčių istorijos bruožai“, in: V. Petkus, Vilniaus Arkikatedros bazilikos koplyčios, Vilnius, 1994, p. 9–22;
 2. V. Dolinskas, „Die konföderierte Adelsbewegung im Großfürstentum Litauen 1768–1772“, in: Litauisches Kulturinstitut. Jahrestagung. 1996 / Lietuvių Kultūros institutas. Suvažiavimo darbai, Lampertheim-Hüttenfeld, 1997, S. 11–34;
 3. V. Dolinskas, „1794 m. sukilėlių konfiskuotas etmono Simono Kosakovskio Liukonių dvaro kilnojamasis turtas (medžiaga dvaro kultūros istorijai)“, in: Lituanistica, 1998, Nr. 2 (34), p. 120–152;
 4. V. Dolinskas, „Kosakovskiai ir Vilniaus katedros lobyno perlai“, in: Lietuvos dailės muziejaus metraštis, t. 3, Vilnius, 1999, p. 11–24;
 5. V. Dolinskas, „Tarp Respublikos ir Rusijos: Kuršo sosto įpėdinystė XVIII a. viduryje“, in: Lietuva ir jos kaimynai. Nuo normanų iki Napoleono (prof. Broniaus Dundulio atminimui), red. I. Valikonytė, E. Meilus, A. Mickevičius, Vilnius, 2001, p. 330–345;
 6. V. Dolinskas, „Kardinolai ir Lietuva. Šventosios Romos Bažnyčios kardinolai Lietuvos istorijoje“, in: Dienovidis, 2001, Nr. 2, p. 16–18; Nr. 3, p. 13–15;
 7. V. Dolinskas, „Gente poloni, natione lituani: kelios pastabos apie Kosakovskių genealogiją ir įsigalėjimą Lietuvoje“, in: Mūsų kraštas (Lietuvos kraštotyros draugijos leidinys), red. I. Seliukaitė, 2001, Nr. 13, p. 17–36;
 8. V. Dolinskas, „Keli štrichai Jonavos dvaro ir miestelio istorijai XVIII a. antrojoje pusėje“, in: Mūsų kraštas (Lietuvos kraštotyros draugijos leidinys), red. I. Seliukaitė, 2001, Nr. 13, p. 36–58;
 9. V. Dolinskas, „Kaunas – vyskupijos centras. Pastangos paversti Kauną vyskupijos centru XVIII amžiuje“, in: Dienovidis, 2001, Nr. 12, p. 12–16; 2002, Nr. 1–2, p. 13–17;
 10. V. Dolinskas, „Gotikos epochos Vilniaus katedros lobynas. Istorinės pastabos“, in: Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės gotika: sakralinė architektūra ir dailė (Vilniaus dailės akademijos darbai, 26), sud. A. Jankevičienė, Vilnius, 2002, p. 224–241;
 11. V. Dolinskas, „Vilniaus katedros lobynas. Istorinė apžvalga – Vilnius Cathedral Treasury: An Historical Commentary“, in: Vilniaus katedros lobynas – Vilnius Cathedral Treasury, sud. R. Budrys, V. Dolinskas, Vilnius, 2002, p. 255–350, XVIII–XXIV;
 12. V. Dolinskas, Simonas Kosakovskis. Politinė ir karinė veikla Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje 1763–1794 m., Vilnius, 2003 (disertacijos pagrindu parengta publikacija-monografija, 45 aut. lankai);
 13. V. Dolinskas, „Parodos „Krikščionybė Lietuvos mene“ tyrimai ir leidiniai“, in: Lietuvos dailės muziejaus metraštis, t. 6, Vilnius, 2005, p. 9–15;
 14. V. Dolinskas, „Mindaugo karalystės relikvija, 2003 m. eksponuota LDM Taikomosios dailės muziejuje“, in: Lietuvos dailės muziejaus metraštis, t. 6, Vilnius, 2005, p. 16–21;
 15. V. Dolinskas, „Valdovų rūmų atkūrimui skirtos ekspozicijos Taikomosios dailės muziejuje“, in: Lietuvos dailės muziejaus metraštis, t. 7, Vilnius, 2005, p. 360–369;
 16. V. Dolinskas, „2001 m. jubiliejinių renginių ciklas Lietuvos dailės muziejuje. Lietuvos krikščionėjimui skirta konferencija ir jos leidinys / Ein Zyklus von Jubiläumsveranstaltungen im Kunstmuseum Litauen im Jahre 2001. Die der litauischen Christianisierung gewidmete Konferenz und die Herausgabe ihrer Materialien“, in: Lietuvos krikščionėjimas Vidurio Europos kontekste / Die Christianisierung Litauens im mitteleuropäischen Kontext. Straipsnių rinkinys, tarptautinės mokslinės konferencijos, skirtos Lietuvos karaliaus Mindaugo krikšto 750-iems jubiliejiniams metams, medžiaga, Vilnius, 2001 m. rugsėjo 26–27 d., sud. / zusammengestellt v. V. Dolinskas, Vilnius, 2005, p. 369–383;
 17. V. Dolinskas, „Kelios pastabos dėl Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų atkūrimo ir pritaikymo šiuolaikinėms kultūrinėms funkcijoms“, in: Lietuvos muziejų rinkiniai, Nr. 4: VIII mokslinė konferencija – „Muziejai istoriniuose pastatuose“, Vilnius, 2005, p. 5–10;
 18. V. Dolinskas, „Vilniaus katedros lobyno auksakalystės dirbinių kolekcija“, in: Lietuvos sakralinė dailė, t. 4: Auksakalystė XIII–XX a., kn. 1: Kolekcijos, sud. J. Liškevičienė, Vilnius, 2006, p. 233–276;
 19. V. Dolinskas, „Część I. Historia“, in: Przeszłość otwarta dla przyszłości. Pałac Wielkich Książąt Litewskich w Wilnie, aut. tekstów V. Dolinskas, Ė. Striškienė, tł. B. Piasecka, Warszawa, Vilnius, 2006, s. 9–33;
 20. V. Dolinskas, katalogo vertybių aprašai, in: Lietuvos sakralinė dailė, t. 4: Auksakalystė XIII–XX a., kn. 2: Pavieniai metalo dirbiniai, sud. J. Liškevičienė, Vilnius, 2007, p. 120, 149–150, 158, 174, 176–177, 187–188, 198, 200–201, 205;
 21. V. Dolinskas, „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų interjerų ir ekspozicijų skyriaus veikla bei rūmų atkūrimo darbai 2005 m.“, in: Lietuvos dailės muziejaus metraštis, t. 9, Vilnius, 2007, p. 11–32;
 22. V. Dolinskas, „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų interjerų ir ekspozicijų skyriaus 2006 m. svarbiausių darbų apžvalga“, in: Lietuvos dailės muziejaus metraštis, t. 11, Vilnius, 2008, p. 13–31;
 23. V. Dolinskas, Vilniaus katedros lobyno vertybių kataloginiai aprašai, in: Skarbiec Katedry Wileńskiej. Zamek Królewski w Warszawie, 2 lipca – 28 września 2008. Zamek Królewski na Wawelu, 15 października 2008 – 15 stycznia 2009. Katalog wystawy, red. nauk. D. Nowacki, A. Saratowicz-Dudyńska, Warszawa, 2008, s. 129 (kat. 11), s. 163 (kat. 29), s. 185 (kat. 43);
 24. V. Dolinskas, „Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmai – istorinės rezidencijos pobūdžio muziejus ir daugiafunkcinis kultūros centras“, in: Vilniaus istorijos muziejiniai kontekstai, sud. N. Keršytė, Vilnius, 2008, p. 26–43;
 25. V. Dolinskas, „Stephan Bathory in der Geschichte Litauens und in der litauischen Geschichtsschreibung“ („Steponas Batoras Lietuvos istorijoje ir lietuvių istoriografijoje“), in: A Bathoriak kora. (A Bathoriak es Europa), red. U. Attila, Nyirbator, 2008, p. 11–20 (Vengrijoje vykusios tarptautinės mokslinės konferencijos leidinys);
 26. V. Dolinskas, „Simonas Kosakovskis“, in: Lietuvos krašto apsaugos ministrai ir kariuomenės vadai, t. 1: LDK didieji etmonai ir sukilimų vadai, sud. G. Surgailis, Vilnius, 2008, p. 232–240;
 27. V. Dolinskas, „Der Palast der Großfürsten von Litauen in Vilnius: Wiederaufbau und Nutzung“ („Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmai Vilniuje: atkūrimas ir panaudojimas“), in: Wege für das Berliner Schloss / Humboldt-Forum? Wiederaufbau und Rekonstruktion zerstörter Residenzschlösser in Deutschland und Europa (1945–2007), hrsg. von G. Hinterkeuser, Berlin, 2008, S. 169–196;
 28. V. Dolinskas, „Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmai: istorinė ir numatoma funkcija, interjerai ir ekspozicijos / The Palace of the Grand Dukes of Lithuania: Historical and Intended Functions, Interiors and Exhibitions“, in: Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai ir jų atkūrimas europinės patirties kontekste / The Palace of the Grand Dukes of Lithuania and its restoration, sud. / ed. V. Dolinskas, D. Steponavičienė, Vilnius, 2009, p. 235–257;
 29. V. Dolinskas, „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmams skirta konferencija ir jos leidinys / The Conference Dedicated to the Palace of the Grand Dukes of Lithuania and its Publication“, in: Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai ir jų atkūrimas europinės patirties kontekste / The Palace of the Grand Dukes of Lithuania and its restoration, sud. / ed. V. Dolinskas, D. Steponavičienė, Vilnius, 2009, p. 469–480;
 30. V. Dolinskas, „Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmai Vilniaus Žemutinėje pilyje“, in: Vavelis Vilniuje. Nuo Jogailaičių iki Abiejų Tautų Respublikos pabaigos. Parodos katalogas, sud. J. T. Petrus, K. Kuczman, V. Dolinskas, M. Uzorka, Vilnius, 2009, p. 19–24; t. p. žr. anglišką teksto versiją, kurią išvertė R. Kondratas: V. Dolinskas, „The Palace of the Grand Dukes of Lithuania in Vilnius Lower Castle“, in: Wawel in Vilnius. From the Jagiellonians to the End of the Polish-Lithuanian Commonwealth. Exhibition Catalogue, ed. J. T. Petrus, K. Kuczman, V. Dolinskas, M. Uzorka, Vilnius, 2009, p. 19–24; t. p. žr. lenkišką teksto versiją, kurią išvertė B. Piasecka: V. Dolinskas, „Pałac Wielkich Książąt Litewskich na Zamku Dolnym w Wilnie“, in: Wawel w Wilnie. Od Jagiellonów do końca Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Katalog wystawy, opr. J. T. Petrus, K. Kuczman, V. Dolinskas, M. Uzorka, Vilnius, 2009, s. 19–24;
 31. V. Dolinskas, parodos eksponatų aprašai, įvadiniai tekstai, in: Lietuvos sakralinė dailė. XI–XX a. pradžia / Sacred Art of Lithuania. 11th–early 20th c., t. / vol. 5: Dokumentai, knygos, parodos kronika / Documents, books, exhibition chronicle, sud. / ed. V. Dolinskas, J. Liškevičienė, Vilnius, 2009, p. 16–19, 65–67, 113–121, 125–129, 132–134, 164–172, 173–176, 184–185, 202–213 (kartu su J. Liškevičiene).
 32. V. Dolinskas, „Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmai: istorinės raidos bruožai, atkūrimas, ekspozicijos / The Palace of the Grand Dukes of Lithuania: Historical Outline, Reconstruction, Exhibitions“, in: Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmai Vilniaus Žemutinėje pilyje. Istorija ir rinkiniai / Palace of the Grand Dukes of Lithuania in Vilnius Lower Castle. History and Collections, sud. / ed. D. Avižinis, V. Dolinskas, Ė. Striškienė, Vilnius, 2010, p. 31–73;
 33. V. Dolinskas, „Valdovų rūmams deponuoti unikalūs XVI a. paveikslai“, in: Santara, 2010 m. vasara, Nr. 68, p. 80–84;
 34. V. Dolinskas, „Napaleonas Kazys Kitkauskas – Lietuvos architektūros paveldo tyrėjas ir metraštininkas“, in: Kazys Napaleonas Kitkauskas. Bibliografija 1968–2011 m., par. I. Vaitekūnaitė, Vilnius, 2010, p. 3–7 (įvadinis straipsnis);
 35. V. Dolinskas, „Odbudowa i urządzenie Pałacu Wielkich Książąt Litewskich w Wilnie“, in: Niasvižski palac Radzivilau: gistoryja, novyja dasledavani. Vopyt stvarenyja palacavych muzejnych ekspazicyj. Materialy 1-j mižnarodnaj nabukova-praktyčnaj kanferencyi (Niasviž, 20 kastryčnika 2009 goda), red. B. A. Stoliarčiuk, G. M. Kondacjeva, A. A. Fomčenkova, Niasviž, 2010, s. 207–215;
 36. V. Dolinskas, „Šventoji Jadvyga Anžujietė ir jos atminimas Vilniaus katedroje“, in: Tarptautinė mokslinė konferencija „Šventoji Jadvyga ir Lietuva“. Pranešimai / „Szent Hedvig es Litvania“ Nemzetközi tudomanyos konferencia. Elöadasok, Vilnius, 2010, p. 97–115 (su reziumė vengrų kalba);
 37. V. Dolinskas, „Vilniaus katedra – karinių pergalių minėjimo ir įamžinimo vieta / Wileńska katedra – miejsce obchodów i upamiętnienia zwycięstw wojennych / Vilnius Cathedral – a place for the commemoration and memorialization of military triumphs“, in: „Kaip tai atsitiko Didžiajame mūšyje... Žalgirio atodangos / Jak to było podczas Wielkiej Bitwy... Odsłony Grunwaldu / How this happened in the Great Battle… Exposé of Grunwald“, sud. / opr. / ed. V. Dolinskas, B. Verbiejūtė, Vilnius, 2010, p. 79–93;
 38. V. Dolinskas, „Nacionalinio muziejaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų 2009–2010 m. veiklos apžvalga“, in: Chronicon Palatii Magnorum Ducum Lithuaniae, t. 1, sud. G. Striška, p. 78–85;
 39. V. Dolinskas, „Paskutinis Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės didysis etmonas Simonas Kosakovskis: biografija ir bandymas įvertinti karjerą / The Last Grand Hetman of the Grand Duchy of Lithuania Simon Kossakowski: Biography and Evaluation of Career“, in: Chronicon Palatii Magnorum Ducum Lithuania, t. 1, sud. G. Striška, p. 190–209;
 40. V. Dolinskas, „Die Verwendung architektonischer Details aus Naturstein beim Wiederaufbau des Palastes der Großfürsten von Litauen in Vilnius“, in: Rekonstruktion am Beispiel Berliner Schloss aus kunsthistorischer Sicht. Ergebnisse der Fachtagung im April 2010. Essays und Thesen (= Impulse – Villa Vigoni im Gespräch, Band 2), hrsg. v. M. Rettig, Stuttgart, 2011, S. 103–106;
 41. V. Dolinskas, „Apošni vialiki getman ialikaga Kniastva Litouskaga Šyman Kasakauski“ (baltarusių kalba), in: ARCHE / Pačatak, sud. A. Macuk, Mensk, 2011, nr. 6 (105), p. 428–460;
 42. V. Dolinskas, „Szymon Kossakowski. Dzieje jednej kariery“, in: Krakowskie Pismo Kresowe, r. 3 (2011), Kraków, 2012, s. 79–117;
 43. V. Dolinskas, „Kai kurie Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ir Kuršo Kunigaikštystės santykių aspektai XVI–XVIII amžiais“, in: Chronicon Palatii Magnorum Ducum Lithuaniae, t. 2, sud. G. Striška, 2012, p. 369–379.

Sudarytos knygos

 1. S. Ekdahl, Žalgiris. Šiandienos žvilgsnis. Trys paskaitos Vilniuje, sud. V. Dolinskas, Vilnius, 1999;
 2. Parodos „Krikščionybė Lietuvos mene“ vadovas, tekstai ir komentarai: R. Budrio, V. Dolinsko, M. Kuodienės, D. Tarandaitės, Vilnius, 2001;
 3. Guide to the Exhibition “Christianity in Lithuanian Art”, texts and commentaries: R. Budrys, V. Dolinskas, M. Kuodienė and D. Tarandaitė, Vilnius, 2001;
 4. Vilniaus katedros lobynas / Vilnius Cathedral Treasury. Albumas, sud. R. Budrys, V. Dolinskas, Vilnius, 2002;
 5. Michele Bianchi (Alberto Vimina), Trumpas pasakojimas apie Lietuvos ir Lenkijos karą su Maskva XVII a. viduryje / Breve racconto della guerra di Lituania e Polonia contro Mosca alla metà del XVII secolo, vertė G. Michelini, komentarus parašė A. Tyla, sudarė V. Dolinskas, Vilnius, 2004;
 6. Lietuvos krikščionėjimas Vidurio Europos kontekste / Die Christianisierung Litauens im mitteleuropäischen Kontext. Straipsnių rinkinys, tarptautinės mokslinės konferencijos, skirtos Lietuvos karaliaus Mindaugo krikšto 750-iems jubiliejiniams metams, medžiaga, Vilnius, 2001 m. rugsėjo 26–27 d., sud. / zusammengestellt v. V. Dolinskas, Vilnius, 2005;
 7. Przeszłość otwarta dla przyszłości. Pałac Wielkich Książąt Litewskich w Wilnie, sud. V. Dolinskas, Ė. Striškienė, Warszawa, 2006;
 8. L. Byševska, 1786 metų kelionės į Vilnių dienoraštis / L. Byszewska, Żurnał podróży do Wilna z roku 1786, sud. V. Dolinskas, P. J. Jamski, E. Manikowska, Vilnius, 2008;
 9. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai ir jų atkūrimas europinės patirties kontekste / The Palace of the Grand Dukes of Lithuania and its restoration, sud. / ed. V. Dolinskas, D. Steponavičienė, Vilnius, 2009 (2 leidimai);
 10. Lietuvos sakralinė dailė. XI–XX a. pradžia / Sacred Art of Lithuania. 11th–early 20th c., t. / vol. 5: Dokumentai, knygos, parodos kronika / Documents, books, exhibition chronicle, sud. / ed. V. Dolinskas, J. Liškevičienė, Vilnius, 2009;
 11. Vavelis Vilniuje. Nuo Jogailaičių iki Abiejų Tautų Respublikos pabaigos. Parodos katalogas, sud. J. T. Petrus, K. Kuczman, V. Dolinskas, M. Uzorka, Vilnius, 2009;
 12. Wawel in Vilnius. From the Jagiellonians to the End of the Polish-Lithuanian Commonwealth. Exhibition Catalogue, ed. J. T. Petrus, K. Kuczman, V. Dolinskas, M. Uzorka, Vilnius, 2009;
 13. Wawel w Wilnie. Od Jagiellonów do końca Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Katalog wystawy, opr. J. T. Petrus, K. Kuczman, V. Dolinskas, M. Uzorka, Vilnius, 2009;
 14. Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmai Vilniaus Žemutinėje pilyje. Istorija ir rinkiniai / Palace of the Grand Dukes of Lithuania in Vilnius Lower Castle. History and Collections, sud. / ed. D. Avižinis, V. Dolinskas, Ė. Striškienė, Vilnius, 2010;
 15. Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmų istorija ir rinkiniai, sud. D. Avižinis, V. Dolinskas, Ė. Striškienė, Vilnius, 2010;
 16. The History and Collections of the Palace of the Grand Dukes of Lithuania, ed. D. Avižinis, V. Dolinskas, Ė. Striškienė, Vilnius, 2010;
 17. Kaip tai atsitiko Didžiajame mūšyje... Žalgirio atodangos / Jak to było podczas Wielkiej Bitwy... Odsłony Grunwaldu / How this happened in the Great Battle… Exposé of Grunwald“, sud. / opr. / ed. V. Dolinskas, B. Verbiejūtė, Vilnius, 2010;
 18. Kryžiai yra dorybės ženklas, o Strėlė – pergalės... Sapiegos – valstybininkai, meno mecenatai ir kolekcininkai / The Crosses stand for virtue, the Arrow for victory... The Sapiehas – statesmen, art patrons and collectors / Krzyże znaczą cnotę, a Strzała zwycięstwo... Sapiehowie – mężowie stanu, mecenasi sztuki i kolekcjonerzy“, sud. / ed. / opr. dr. V. Dolinskas, B. Verbiejūtė, Vilnius, 2012;
 19. „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų ir didikų portretai iš Ukrainos muziejų / Portraits of the Rulers and Magnates of the Grand Duchy of Lithuania from Museums in Ukraine / Портрети Великих князів і вельмoж Великого Князівства Литовського із українських музеїв“, sud. / comp. / упоряд. V. Dolinskas, B. Verbiejūtė, Vilnius, 2012;
 20. Europos Viduramžių ir Renesanso gobelenai. Gijomis išausta istorija. Tarptautinės parodos albumas / Medieval and Renaissance Tapestry in Europe History Wowen in Threads. International exhibition album, sud. / comp. V. Dolinskas, G. Skujutė, Vilnius, 2014;
 21. Europos Viduramžių ir Renesanso gobelenai. Gijomis išausta istorija. Tarptautinės parodos katalogas / Medieval and Renaissance Tapestry in Europe History Wowen in Threads. International exhibition catalogue, sud. / comp. V. Dolinskas, G. Skujutė, Vilnius, 2014;
 22. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai. Ekspozicijų vadovas, sud. D. Avižinis, V. Dolinskas, G. Striška, Ė. Striškienė, Vilnius, 2015;
 23. Palace of the Grand Dukes of Lithuania. Exposition guide, comp. D. Avižinis, V. Dolinskas, G. Striška, Ė. Striškienė, Vilnius, 2015.
 24. Praemiando incitat. Šventojo Stanislovo ordinas, sud. V. Dolinskas, E. Gudas, G. Skujutė, Vilnius, 2016.
 25. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorijos atodangos, sud. V. Dolinskas, R. Petrauskas, E. Rimša, Vilnius, 2016.
 26. Slanime atgijusi Antika. Lietuvos etmono Mykolo Kazimiero Oginskio gobelenai. Tarptautinės parodos katalogas / Antiquity Comes Alive in Slonim. The Tapestries of Lithuanian Hetman Michał Kazimierz Ogiński. International exhibition catalogue, sud. / comp. V. Dolinskas, Vilnius, 2017.
 27. Florencija Renesanso ir Baroko laikais. Tapyba iš fondo Cassa di Risparmio di Firenze ir banko CR Firenze kolekcijų. Tarptautinės parodos katalogas / Firenze tra Rinascimento e Barocco. Dalle Collezioni d’Arte della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze de Banca CR Firenze. Catalogo della mostra internazionale/ Florence from the Renaissance to the Baroque. Paintings from the Art Collections of the Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze and the Banca CR Firenze. International exhibition catalogue, sud. / comp. E. Barletti, V. Dolinskas, G. M. Guidetti, D. Mitrulevičiūtė, Vilnius, 2018.
 28. Saksonijos kurfiurstai – Lietuvos didieji kunigaikščiai. Dvaro kultūra ir menas valdant Augustui II ir Augustui III. Tarptautinės parodos katalogas. / Kurfürsten von Sachsen – Grossfürsten von Litauen. Hofkultur und Hofkunst unter August II und August III. Katalog zur Internationalen Ausstellung / The Saxon electors – the Grand Dukes of Lithuania. Court culture and art under the reign of Augustus II and Augustus III. International exhibition catalogue, sud. / comp. D. Avižinis, V. Dolinskas, D. Syndram, Vilnius, 2018.
 29. Valdovų rūmų muziejui – 10 metų, sud. V. Dolinskas, R. Vaičiulytė, Vilnius, 2019.

 

Publikuota: 2022-10-11 12:46 Atnaujinta: 2023-02-25 21:12
smart foreash ccms6
Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. „cookies“). Jie gali identifikuoti lankytojus, rinkti statistikos duomenis ir padėti pagerinti naršymo patirtį kiekvienam lankytojui atskirai.
Susipažinkite su mūsų Privatumo ir slapukų politika