NACIONALINIO MUZIEJAUS LIETUVOS DIDŽIOSIOS KUNIGAIKŠTYSTĖS VALDOVŲ RŪMŲ NUOSTATAI

Suvestinė redakcija nuo 2024-04-09
 
Įsakymas paskelbtas: Žin. 2012, Nr. 53-2662, i. k. 1122080ISAK00ĮV-314
 
Nauja redakcija nuo 2023-04-01:
Nr. ĮV-246, 2023-03-30, paskelbta TAR 2023-03-31, i. k. 2023-05996
 
LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS
 
ĮSAKYMAS
DĖL NACIONALINIO MUZIEJAUS LIETUVOS DIDŽIOSIOS KUNIGAIKŠTYSTĖS VALDOVŲ RŪMŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
 
2012 m. gegužės 3 d. Nr. ĮV-314
Vilnius
 
 
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 6 straipsniu bei Lietuvos Respublikos muziejų įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 1 punktu ir 13 straipsniu:
1. T v i r t i n u  Nacionalinio muziejaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų nuostatus (pridedama).
2. Įgalioju Nacionalinio muziejaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų direktorių teisės aktų nustatyta tvarka pateikti Juridinių asmenų registro tvarkytojui šiuo įsakymu patvirtintus muziejaus nuostatus ir atlikti kitus veiksmus (įskaitant, bet neapsiribojant prašymų, raštų ir kitų dokumentų pasirašymu bei tvirtinimu), susijusius su Nacionalinio muziejaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų nuostatų įregistravimu Juridinių asmenų registre.
 
 
 
KULTŪROS MINISTRAS                                                                       ARŪNAS GELŪNAS
 
 
PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos kultūros ministro
2012 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. ĮV-314
(Lietuvos Respublikos kultūros ministro
2023 m. kovo 30 d. įsakymo Nr. ĮV-246 redakcija)  
 
NACIONALINIO MUZIEJAUS LIETUVOS DIDŽIOSIOS KUNIGAIKŠTYSTĖS VALDOVŲ RŪMŲ NUOSTATAI
 
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
 
1. Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai (toliau – Valdovų rūmų muziejus) yra nacionalinis muziejus, valstybės biudžetinė įstaiga, kaupianti, sauganti, tirianti, konservuojanti, restauruojanti ir populiarinanti kultūros, meno, istorijos ir archeologijos vertybes, pristatančias Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmų Vilniaus Žemutinėje pilyje istoriją ir kultūrinį paveldą. Muziejaus pavadinimo trumpinys – LDKVR arba Valdovų rūmų muziejus. Valdovų rūmų muziejaus buveinė – Katedros a. 4, LT-01143 Vilnius. Juridinio asmens kodas 302297628.
2. Valdovų rūmų muziejaus savininkas yra valstybė. Savininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, kuri atlieka Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatyme ir Lietuvos Respublikos muziejų įstatyme nurodytas funkcijas.
3. Valdovų rūmų muziejus finansuojamas iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto pagal asignavimų valdytojo patvirtintas sąmatas, laikantis Lietuvos Respublikos finansų ministro nustatytų finansavimo taisyklių ir iždo procedūrų, Kultūros ministerijai skiriamų valstybės biudžeto asignavimų, skirtų Lietuvos Respublikos kultūros ministro tvirtinamam muziejų veiklos skatinimo veiksmų planui įgyvendinti ir kitų teisėtai gautų lėšų. Valdovų rūmų muziejui finansuoti gali būti naudojamos ir kitos teisės aktų nustatyta tvarka gautos lėšos.
4. Valstybės Valdovų rūmų muziejui perduotas ir Valdovų rūmų muziejaus įgytas turtas nuosavybės teise priklauso valstybei, o Valdovų rūmų muziejus šį turtą valdo, naudoja ir disponuoja juo patikėjimo teise teisės aktų nustatyta tvarka.
5. Valdovų rūmų muziejaus nuostatus (toliau – Nuostatai) tvirtina ir juos keičia kultūros ministras. Pakeisti Nuostatai įsigalioja nuo jų įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos.
6. Valdovų rūmų muziejus yra įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka įregistruotas ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą su savo pavadinimu, sąskaitas banke, logotipą ir kitą atributiką.
7. Valdovų rūmų muziejaus vieši pranešimai skelbiami interneto svetainėje www.valdovurumai.lt. Teisės aktų nustatytais atvejais, jie skelbiami ir kitose visuomenės informavimo priemonėse.
 
II SKYRIUS
VALDOVŲ RŪMŲ MUZIEJAUS VEIKLOS TIKSLAI IR FUNKCIJOS
 
8. Valdovų rūmų muziejaus veiklos tikslai:
8.1. kaupti, saugoti, tyrinėti ir populiarinti nacionalines ir europines kultūros, meno, istorijos ir archeologijos muziejines vertybes, pristatančias Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmų Vilniaus Žemutinėje pilyje istoriją ir kultūros paveldą;
8.2. susieti kultūros paveldo saugojimą su visuomenės informavimo, kultūros ir edukacijos poreikių tenkinimu ir kultūros paslaugų teikimu, istorinės atminties puoselėjimu;
8.3. saugoti ir puoselėti nacionalinės kultūros tapatumą bei jį aktualinti, atkuriant ir pristatant Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmų Vilniaus Žemutinėje pilyje interjerus ir kultūrinį gyvenimą bei integruojant materialųjį ir nematerialųjį kultūros paveldą į nacionalinę kultūrą;
8.4. skatinti nacionalinės kultūros atvirumą bei pristatyti nacionalinės kultūros savitumą užsienyje.
9. Įgyvendindamas šiuos tikslus, Valdovų rūmų muziejus vykdo:
9.1. Muziejų įstatymo 8 straipsnio 2 dalyje nacionaliniams muziejams nustatytas funkcijas;
9.2. istorinės rezidencijos muziejaus funkcijas;
9.3. valstybės protokolo ir kitų reprezentacinių renginių kartu su kitomis valstybės institucijomis organizavimą ir įgyvendinimą;
9.4. Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmų Vilniaus Žemutinėje pilyje, kaip unikalios kultūros paveldo vertybės, priežiūrą;
9.5. kultūros ir švietimo įstaigų darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo organizavimą.
 
III SKYRIUS
VALDOVŲ RŪMŲ MUZIEJAUS RINKINIAI IR EKSPOZICIJOS
 
10. Valdovų rūmų muziejaus pagrindinio rinkinio rinkiniai žymimi šifru GEK, pagalbinio rinkinio rinkiniai – pGEK.
Punkto pakeitimai:
Nr. ĮV-317, 2024-04-05, paskelbta TAR 2024-04-08, i. k. 2024-06565
 
11. Muziejinės vertybės, esančios pagrindiniame ir pagalbiniame rinkiniuose, kaupiamos, tyrinėjamos, sisteminamos bei inventorinamos pagal vertybių pobūdį kultūros, meno ir istorijos, numizmatikos bei archeologijos rinkiniuose:
Punkto pakeitimai:
Nr. ĮV-317, 2024-04-05, paskelbta TAR 2024-04-08, i. k. 2024-06565
11.1. kultūros, meno ir istorijos rinkinį sudaro taikomosios ir vaizduojamosios dailės kūriniai, istorijos vertybės, spaudiniai (šifras VR);
11.2. numizmatikos rinkinį sudaro numizmatikos kategorijai priskiriami kultūros paveldo objektai – monetos, medaliai, žetonai, plombos ir kt. (šifras VR N);
11.3. archeologijos rinkinį sudaro archeologiniai radiniai (šifras VRA), kurie sisteminami pagal rūšis bei medžiagas: akmens dirbiniai (šifras AD); architektūrinė keramika (šifras KA); kokliai (šifras KK); buitinė keramika (šifras KB); geležies dirbiniai (šifras MG), spalvoto metalo dirbiniai (šifras MS); stiklo dirbiniai (šifras SD); archeologiniai radiniai, priskiriami numizmatikos kategorijai – monetos, medaliai, žetonai, plombos ir kt. (šifras VRA N); organika: augalinės kilmės medžiagų dirbiniai (šifras OA), gyvūninės kilmės medžiagų dirbiniai (šifras OG).
12. Pagrindiniame rinkinyje gali būti išskirti specialios apskaitos ir apsaugos bei fotografijos rinkiniai:
12.1. specialios apskaitos ir apsaugos rinkinys sudaromas iš pagrindinio rinkinio eksponatų, ištisai arba iš dalies pagamintų iš tauriųjų metalų (platinos, aukso, sidabro), brangakmenių (briliantų, rubinų, safyrų, perlų ir t. t.) (šifras VRS);
12.2. fotografijos rinkinį (šifras VR VM) sudaro archeologinių tyrimų fotofiksacijų rinkinys ir kita dokumentinė fotografija, kuri pagal sukūrimo pobūdį skirstoma į grupes: analoginė fotografija (šifras F A); skaitmeninė fotografija (šifras F SK).
Punkto pakeitimai:
Nr. ĮV-317, 2024-04-05, paskelbta TAR 2024-04-08, i. k. 2024-06565
 
13. Valdovų rūmų muziejaus pagalbinio rinkinio rinkiniai ir jų šifrai:
Punkto pakeitimai:
Nr. ĮV-317, 2024-04-05, paskelbta TAR 2024-04-08, i. k. 2024-06565
13.1. archeologijos pagalbinis rinkinys (šifras pVRA);
13.2. kultūros, meno ir istorijos pagalbinis rinkinys (šifras pVR).
14. Pagrindinės Valdovų rūmų muziejaus rinkinių komplektavimo kryptys:
Punkto pakeitimai:
Nr. ĮV-317, 2024-04-05, paskelbta TAR 2024-04-08, i. k. 2024-06565
14.1. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kultūros, meno ir istorijos vertybės;
14.2. Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmų Vilniaus Žemutinėje pilyje teritorijos archeologijos radiniai;
14.3. XIII–XVII a. Europos taikomosios ir vaizduojamosios dailės kūriniai;
14.4. kitos lituanistinės bei europinio kultūros ir meno paveldo vertybės.
15. Valdovų rūmų muziejus sukauptus rinkinius eksponuoja:
15.1. Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmų istorinės ir architektūrinės raidos archeologinėje ekspozicijoje;
15.2. Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmų atkurtų istorinių reprezentacinių interjerų ekspozicijoje;
15.3. Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmų lobyno ir iždinės ekspozicijoje;
15.4. Lietuvos didžiųjų kunigaikščių pilies ir rūmų įtvirtinimų bei ginkluotės ekspozicijoje;
15.5. Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmų kasdienio gyvenimo ekspozicijoje;
15.6. Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmų muzikinės kultūros ekspozicijoje;
15.7. atvirose (lauko) ekspozicijose: Renesansinis sodas, Kiemai ir prieigos;
15.8. kitose nuolatinėse ir laikinose ekspozicijose, nacionalinėse ir tarptautinėse parodose kituose muziejuose ir įstaigose, viešosiose erdvėse Lietuvoje ir užsienyje.
 
IV SKYRIUS
VALDOVŲ RŪMŲ MUZIEJAUS TEISĖS
 
16. Valdovų rūmų muziejus turi teisę:
16.1. Kultūros ministerijos leidimu steigti filialus, atitinkančius Valdovų rūmų muziejaus profilį bei veiklą;
16.2. būti Lietuvos ar tarptautinių organizacijų, kurių veikla susijusi su Valdovų rūmų muziejaus misija ir funkcijomis, nariu;
16.3. teikti mokamas paslaugas, kurių sąrašą tvirtina kultūros ministras, bei nustatyti jų įkainius vadovaujantis Muziejų, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina Kultūros ministerija, teikiamų mokamų paslaugų įkainių apskaičiavimo tvarkos aprašu, patvirtintu kultūros ministro įsakymu;
16.4. tvarkyti ūkinės-finansinės veiklos apskaitą ir teikti apie ją reikiamą informaciją Kultūros ministerijai bei kitoms teisės aktuose nustatytoms institucijoms;
16.5. sudaryti ir pasirašyti sutartis bei susitarimus, susijusius su Valdovų rūmų muziejaus turto naudojimu;
16.6. atsiskaityti už pateiktas prekes, suteiktas paslaugas ir atliktus darbus bet kuria sutarta forma, neprieštaraujančia Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams;
16.7. gauti paramą;
16.8. inicijuoti Nuostatų pakeitimus ir papildymus;
16.9. teikti pasiūlymus Kultūros ministerijai dėl muziejų veiklos tobulinimo.
17. Valdovų rūmų muziejus gali turėti ir kituose teisės aktuose numatytas teises.
 
V SKYRIUS
VALDOVŲ RŪMŲ MUZIEJAUS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS
 
18. Valdovų rūmų muziejaus veikla organizuojama vadovaujantis Valdovų rūmų muziejaus strateginiu bei metiniu veiklos planais, kurie rengiami vadovaujantis strateginį veiklos valdymą reglamentuojančiais teisės aktais.
19. Valdovų rūmų muziejui vadovauja generalinis direktorius, kurį Darbo kodekso, Muziejų įstatymo ir Vyriausybės nustatyta tvarka konkurso būdu skiria į pareigas penkerių metų kadencijai ir iš jų atleidžia kultūros ministras. Generalinis direktorius yra tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas kultūros ministrui.
20. Valdovų rūmų muziejaus generalinis direktorius:
20.1. organizuoja Valdovų rūmų muziejaus darbą, kad būtų įgyvendinami Valdovų rūmų muziejaus veiklos tikslai ir atliekamos nustatytos funkcijos;
20.2. užtikrina, kad Valdovų rūmų muziejaus veikloje būtų laikomasi įstatymų, kitų teisės aktų ir Valdovų rūmų muziejaus nuostatų;
20.3. nustatyta tvarka priima į pareigas ir atleidžia iš jų Valdovų rūmų muziejaus darbuotojus, nustato pareiginę algą, skiria priemokas ir premijas, neviršijant darbo užmokesčiui skirtų asignavimų, suteikia jiems atostogas, siunčia į komandiruotes, sudaro sąlygas jiems tobulinti kvalifikaciją, skatina juos;
20.4. nustato Valdovų rūmų muziejaus struktūrą ir darbuotojų pareigybių sąrašą;
20.5. nustato Valdovų rūmų muziejaus darbuotojų darbo apmokėjimo sistemą, jeigu Valdovų rūmų muziejuje nėra sudaryta kolektyvinė sutartis;
20.6. organizuoja Valdovų rūmų muziejaus finansinę apskaitą pagal Lietuvos Respublikos finansinės apskaitos įstatymą;
20.7. užtikrina racionalų ir taupų lėšų ir turto naudojimą, Valdovų rūmų muziejaus veiksmingos vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą;
20.8. spręsdamas savo kompetencijai priskirtus klausimus, leidžia įsakymus bei kitus Valdovų rūmų muziejaus veiklą reglamentuojančius teisės aktus;
20.9. sudaro sutartis, išduoda įgaliojimus;
20.10. atstovauja Valdovų rūmų muziejui teisme arba kitose valstybės ar savivaldybių institucijose, įstaigose;
20.11. sudaro komisijas ir darbo grupes Valdovų rūmų muziejaus veiklos klausimams spręsti, tvirtina jų darbo reglamentus ir nuostatus;
20.12. nustatyta tvarka Valdovų rūmų muziejuje aktyviai dirbusiam ir kūrusiam muziejininkui, su kuriuo darbo sutartis buvo nutraukta, suteikia Valdovų rūmų muziejaus emerito vardą;
20.13. nustato papildomas Valdovų rūmų muziejaus lankymo nuolaidas;
20.14. inicijuoja Valdovų rūmų muziejaus dalyvavimą valstybinėse ir kitose programose;
20.15. Valdovų rūmų muziejaus tarybai pritarus, teikia Kultūros ministerijai pasiūlymus dėl Valdovų rūmų muziejaus nuostatų keitimo;
20.16. tvirtina Valdovų rūmų muziejaus:
20.16.1. struktūrinių padalinių nuostatus;
20.16.2. darbuotojų pareigybių aprašymus ir Valdovų rūmų muziejaus darbo tvarkos taisykles;
20.16.3. teikiamų mokamų paslaugų įkainius;
20.16.4. Valdovų rūmu muziejaus tarybos, Rinkinių komplektavimo komisijos ir Restauravimo tarybos sudėtį;
20.16.5. kitus Valdovų rūmų muziejaus veiklą apibrėžiančius dokumentus.
20.17. vykdo kitas teisės aktais nustatytas funkcijas bei kultūros ministro pavedimus.
Punkto pakeitimai:
Nr. ĮV-317, 2024-04-05, paskelbta TAR 2024-04-08, i. k. 2024-06565
 
21. Valdovų rūmų muziejaus valdyme patariamojo balso teise dalyvauja 15 narių Valdovų rūmų muziejaus taryba, kurią sudaro Valdovų rūmų muziejaus specialistai, 2 Kultūros ministerijos atstovai, kurių vienas yra kultūros viceministras ir Valdovų rūmų muziejuje nedirbantys ekspertai. Į Valdovų rūmų muziejaus tarybos posėdžius kaip konsultantai bei ekspertai gali būti kviečiami tarybos garbės nariai, Valdovų rūmų muziejaus emeritai, specialistai iš kitų institucijų, įstaigų, įmonių ar organizacijų.
22. Valdovų rūmų muziejuje veikia Rinkinių komplektavimo komisija ir Restauravimo taryba, kurių pirmininkas yra Valdovų rūmų muziejaus generalinio direktoriaus pavaduotojas – vyriausiasis muziejaus rinkinių kuratorius. Rinkinių komplektavimo komisijos ir Restauravimo tarybos veiklą reglamentuoja kultūros ministro patvirtinti Muziejų rinkinių valdymo ir tvarkymo nuostatai.
 
VI SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
 
23. Valdovų rūmų muziejus reorganizuojamas, pertvarkomas ar likviduojamas Civilinio kodekso ir Biudžetinių įstaigų įstatymo nustatyta tvarka.
______________
 
 
Pakeitimai:
 
1.
Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Įsakymas
Nr. ĮV-148, 2018-01-29, paskelbta TAR 2018-01-29, i. k. 2018-01312
Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2012 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. ĮV-314 „Dėl Nacionalinio muziejaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
 
2.
Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Įsakymas
Nr. ĮV-74, 2020-02-04, paskelbta TAR 2020-02-06, i. k. 2020-02694
Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2012 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. ĮV-314 „Dėl Nacionalinio muziejaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
 
3.
Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Įsakymas
Nr. ĮV-246, 2023-03-30, paskelbta TAR 2023-03-31, i. k. 2023-05996
Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2012 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. ĮV-314 „Dėl Nacionalinio muziejaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
 
4.
Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Įsakymas
Nr. ĮV-317, 2024-04-05, paskelbta TAR 2024-04-08, i. k. 2024-06565
Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2012 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. ĮV-314 „Dėl Nacionalinio muziejaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
 
 
Publikuota: 2022-10-11 12:46 Atnaujinta: 2024-04-10 14:14
smart foreash ccms6
Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. „cookies“). Jie gali identifikuoti lankytojus, rinkti statistikos duomenis ir padėti pagerinti naršymo patirtį kiekvienam lankytojui atskirai.
Susipažinkite su mūsų Privatumo ir slapukų politika