NACIONALINIO MUZIEJAUS LIETUVOS DIDŽIOSIOS KUNIGAIKŠTYSTĖS VALDOVŲ RŪMŲ NUOSTATAI

Suvestinė redakcija nuo 2020-02-07
 
Įsakymas paskelbtas: Žin. 2012, Nr. 53-2662, i. k. 1122080ISAK00ĮV-314
 
Nauja redakcija nuo 2020-02-07:
Nr. ĮV-74, 2020-02-04, paskelbta TAR 2020-02-06, i. k. 2020-02694
 
LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS
 
ĮSAKYMAS
DĖL NACIONALINIO MUZIEJAUS LIETUVOS DIDŽIOSIOS KUNIGAIKŠTYSTĖS VALDOVŲ RŪMŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
 
2012 m. gegužės 3 d. Nr. ĮV-314
Vilnius
 
 
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos muziejų įstatymo 7 straipsnio 2 dalimi ir Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 6 straipsniu:
1. T v i r t i n u Nacionalinio muziejaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų nuostatus (pridedama).
2. Įgalioju Nacionalinio muziejaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų direktorių teisės aktų nustatyta tvarka pateikti Juridinių asmenų registro tvarkytojui šiuo įsakymu patvirtintus muziejaus nuostatus ir atlikti kitus veiksmus (įskaitant, bet neapsiribojant prašymų, raštų ir kitų dokumentų pasirašymu bei tvirtinimu), susijusius su Nacionalinio muziejaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų nuostatų įregistravimu Juridinių asmenų registre.
 
 
 
Kultūros ministras                                                                     Arūnas Gelūnas
 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos kultūros ministro
2012 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. ĮV-314
(Lietuvos Respublikos kultūros ministro
2020 m. vasario 4 d. įsakymo Nr. ĮV-74 redakcija)  
 
NACIONALINIO MUZIEJAUS LIETUVOS DIDŽIOSIOS KUNIGAIKŠTYSTĖS VALDOVŲ RŪMŲ NUOSTATAI
 
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
 
1. Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai (toliau – Valdovų rūmų muziejus) yra nacionalinis muziejus, valstybės biudžetinė įstaiga, kultūros istorijos (istorinės rezidencijos) rūšies muziejus, kaupiantis, saugantis, tiriantis, konservuojantis, restauruojantis ir populiarinantis kultūros, meno, istorijos ir archeologijos vertybes, parodančias Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmų Vilniaus Žemutinėje pilyje istoriją ir kultūrinį paveldą. Muziejaus pavadinimo trumpinys – LDKVR arba Valdovų rūmų muziejus. Valdovų rūmų muziejaus buveinė – Katedros a. 4, LT-01143 Vilnius.
2. Valdovų rūmų muziejaus savininkė yra valstybė. Valdovų rūmų muziejaus savininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos kultūros ministerija. Kultūros ministerija sprendžia Lietuvos Respublikos įstatymuose ir Valdovų rūmų muziejaus nuostatuose (toliau – Nuostatai) jos kompetencijai priskirtus klausimus.
3. Valdovų rūmų muziejus įsteigtas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. liepos 9 d. nutarimu Nr. 712 „Dėl biudžetinės įstaigos nacionalinio muziejaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų steigimo“.
4. Nuostatus tvirtina ir juos keičia Lietuvos Respublikos kultūros ministras. Pakeisti Nuostatai įsigalioja nuo jų įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos.
5. Valdovų rūmų muziejus yra įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka įregistruotas ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis sąskaitas banke ir galintis turėti antspaudą su savo pavadinimu.
6. Valdovų rūmų muziejaus vieši pranešimai skelbiami interneto svetainėje (www.valdovurumai.lt), kurioje nurodomas įstaigos pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas bei registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie Valdovų rūmų muziejų, kita aktuali informacija.
7. Valdovų rūmų muziejaus veikla grindžiama Lietuvos Respublikos Konstitucija, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos muziejų įstatymu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu, kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kultūros ministro įsakymais ir šiais Nuostatais.
8. Valdovų rūmų muziejus savo veikloje atsižvelgia į Tarptautinės muziejų tarybos (ICOM) Muziejų etikos kodeksą bei rekomendacijas, Tarptautinės paminklų ir paveldo vietovių tarybos (ICOMOS) chartijas, Tarptautinio kultūros vertybių konservavimo ir restauravimo studijų centro (ICCROM) rekomendacijas.
 
II SKYRIUS
VALDOVŲ RŪMŲ MUZIEJAUS VEIKLOS TIKSLAI IR FUNKCIJOS
 
9. Valdovų rūmų muziejaus veiklos tikslai:
9.1. kaupti, saugoti, tyrinėti ir populiarinti kultūros, meno, istorijos ir archeologijos muziejines vertybes, parodančias Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmų Vilniaus Žemutinėje pilyje istoriją ir kultūros paveldą;
9.2. susieti kultūros paveldo saugojimą su visuomenės informavimo, kultūros ir edukacijos poreikių tenkinimu ir kultūros paslaugų teikimu;
9.3. saugoti ir puoselėti nacionalinės kultūros tapatumą bei jį aktualinti, atkuriant ir pristatant Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmų Vilniaus Žemutinėje pilyje interjerus ir kultūrinį gyvenimą bei integruojant materialųjį ir nematerialųjį kultūros paveldą į nacionalinę kultūrą;
9.4. skatinti nacionalinės kultūros atvirumą bei pristatyti nacionalinės kultūros savitumą užsienyje.
10. Įgyvendindamas šiuos tikslus, Valdovų rūmų muziejus vykdo šias funkcijas:
10.1. įsigyja ir sistemina muziejinę vertę turinčias kultūros, meno, istorijos ir archeologijos vertybes, formuoja jų rinkinius;
10.2. kaupia informaciją apie su Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmų Vilniaus Žemutinėje pilyje istorija ir paveldu susijusias kultūros, meno, istorijos ir archeologijos vertybes, esančias kituose Lietuvos muziejuose, viešųjų ir privačiųjų juridinių asmenų rinkiniuose bei fizinių asmenų privačiuose rinkiniuose;
10.3. kaupia informaciją apie dingusias arba neteisėtai iš Lietuvos išvežtas kultūros, meno, istorijos ir archeologijos vertybes ir apie lituanistinius rinkinius, esančius užsienyje;
10.4. vykdo muziejinių vertybių apskaitą ir vertinimą tikrąja verte;
10.5. organizuoja sukauptų muziejinių vertybių apsaugą;
10.6. vykdo sukauptų muziejinių vertybių konservavimą ir restauravimą;
10.7. savarankiškai ir (arba) kartu su mokslo ir studijų institucijomis, mokslinių tyrimų įstaigomis ir (arba) nepriklausomais mokslininkais vykdo Valdovų rūmų muziejaus rinkinių tyrimus, parodančius Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmų Vilniaus Žemutinėje pilyje istoriją, Lietuvos valstybingumo ir kultūros raidos svarbiausius etapus, Lietuvos didžiųjų kunigaikščių dvaro kultūros savitumą, valdovų ir kitų istorinių asmenybių vaidmenį;
10.8. vykdo Valdovų rūmų muziejaus rinkinių viešinimo veiklas, aktualina Lietuvos ir Europos istoriją bei kultūros paveldą: rengia ir atnaujina nuolatines ekspozicijas, tarptautines ir nacionalines bei virtualias parodas, organizuoja ir (arba) kartu su kitais bendraorganizatoriais bei partneriais rengia kultūros renginius (kultūros vakarus, susitikimus, leidinių pristatymus, viešas paskaitas, koncertus, festivalius ir kt.) Lietuvoje ir užsienyje, Valdovų rūmų muziejaus rinkinius ir jų tyrimus populiarinančius leidinius tradiciniu ir elektroniniu formatu;
10.9. organizuoja neformalųjį vaikų ir suaugusiųjų švietimą, rengia ir vykdo edukacijos programas;
10.10. rengia bei vykdo Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ir Europos senąją muziką, teatro istoriją bei kitą nematerialųjį paveldą aktualinčius projektus, renginius ir jų ciklus;
10.11. organizuoja ir įgyvendina valstybės protokolo ir kitus reprezentacinius renginius kartu su kitomis valstybės institucijomis;
10.12. vykdo Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmų Vilniaus Žemutinėje pilyje, kaip unikalios kultūros paveldo vertybės, priežiūrą;
10.13. vykdo kultūrinio turizmo veiklas;
10.14. organizuoja sukauptų muziejinių vertybių skaitmeninimą, rengia ir vykdo skaitmeninimo projektus Lietuvoje ir užsienyje;
10.15. atlieka Lietuvos muziejų ir juose esančių rinkinių apsaugos, apskaitos, eksponavimo ir tyrimo metodinio centro funkcijas: teikia konsultacijas kitų muziejų specialistams, organizuoja dalijimosi gerąja praktika veiklas, teikia pasiūlymus Kultūros ministerijai dėl susijusio teisinio reglamentavimo ir muziejų darbuotojų gebėjimų tobulinimo;
10.16. deleguoja Valdovų rūmų muziejaus specialistus Kultūros ministerijos atstovams kontroliuojant kitų muziejų veiklą ir jų rinkinių apskaitą ir apsaugą;
10.17. rengia, leidžia ir platina su Valdovų rūmų muziejaus veikla susijusius leidinius;
10.18. formuoja Valdovų rūmų muziejaus bibliotekos fondą ir archyvą;
10.19. rengia ir vykdo nacionalines bei tarptautines konferencijas, seminarus, kitus kultūros paveldo tyrimo ir aktualinimo projektus, susijusius su Valdovų rūmų muziejaus veikla;
10.20. teikia lankytojų aptarnavimo paslaugas Valdovų rūmų muziejuje;
10.21. rengia ir įgyvendina nacionalinius, tarptautinius, Europos Sąjungos Struktūrinių fondų ir kitų bendradarbiavimo programų projektus;
10.22. dalyvauja Europos valdovų rūmų ir kitų istorinių rezidencijų tarptautinių tinklų veikloje bei bendrų kultūrinių mainų programų rengime ir įgyvendinime;
10.23. organizuoja Valdovų rūmų muziejaus veiklų pristatymą viešojoje ir virtualioje erdvėje;
10.24. pagal juridinių ir fizinių asmenų prašymus, Valdovų rūmų muziejaus pasirašytas sutartis teikia muziejinių vertybių skaitmeninius vaizdus;
10.25. atlieka kitas teisės aktuose numatytas funkcijas.
 
III SKYRIUS
VALDOVŲ RŪMŲ MUZIEJAUS RINKINIAI
 
11. Valdovų rūmų muziejaus rinkiniai, atsižvelgiant į muziejinių vertybių išliekamąją vertę, skirstomi į:
11.1. pagrindinį fondą, žymimą šifru GEK;
11.2. pagalbinį fondą, žymimą šifru pGEK.
12. Iš pagrindinio fondo neprofilinių, dubletinių ir pagalbinio fondo vertybių teisės aktų nustatyta tvarka Valdovų rūmų muziejuje gali būti sudarytas mainų fondas.
13. Muziejinės vertybės, esančios pagrindiniame ir pagalbiniame fonduose, kaupiamos, tyrinėjamos, sisteminamos bei inventorinamos pagal vertybių pobūdį kultūros, meno ir istorijos bei archeologijos rinkiniuose:
13.1. kultūros, meno ir istorijos rinkinį sudaro taikomosios ir vaizduojamosios dailės kūriniai, istorijos vertybės, spaudiniai (šifras VR);
13.2. archeologijos rinkinį sudaro archeologiniai radiniai (šifras VRA), kurie sisteminami pagal rūšis bei medžiagas: akmens dirbiniai (šifras AD); architektūrinė keramika (šifras KA); kokliai (šifras KK); buitinė keramika (šifras KB); geležies dirbiniai (šifras MG), spalvoto metalo dirbiniai (šifras MS); stiklo dirbiniai (šifras SD); organika: augalinės kilmės medžiagų dirbiniai (šifras OA), gyvūninės kilmės medžiagų dirbiniai (šifras OG).
14. Pagrindiniame fonde gali būti išskirti specialios apskaitos ir apsaugos, numizmatikos bei fotografijos rinkiniai:
14.1. specialios apskaitos ir apsaugos rinkinys sudaromas iš pagrindinio fondo eksponatų, ištisai arba iš dalies pagamintų iš tauriųjų metalų (platinos, aukso, sidabro), brangakmenių (briliantų, rubinų, safyrų, perlų ir t. t.) (šifras VRS);
14.2. numizmatikos rinkinys sudaromas iš pagrindinio fondo eksponatų, priskiriamų numizmatikos kategorijai (monetos, medaliai, žetonai, plombos ir kt.) (šifrai VR N; VRA N);
14.3. fotografijos rinkinį (šifras VR VM) sudaro archeologinių tyrimų fotofiksacijų rinkinys ir kita dokumentinė fotografija, kuri pagal sukūrimo pobūdį skirstoma į grupes: analoginė fotografija (šifras F A); skaitmeninė fotografija (šifras F SK).
15. Muziejaus pagalbinio fondo rinkiniai ir jų šifrai:
15.1. archeologijos pagalbinis rinkinys (šifras pVRA);
15.2. kultūros, meno ir istorijos pagalbinis rinkinys (šifras pVR).
16. Pagrindinės Valdovų rūmų muziejaus fondo rinkinių komplektavimo kryptys:
16.1. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kultūros, meno ir istorijos vertybės;
16.2. Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmų Vilniaus Žemutinėje pilyje teritorijos archeologijos radiniai;
16.3. XIII–XVII a. Europos taikomosios ir vaizduojamosios dailės kūriniai;
16.4. kitos lituanistinės bei europinio kultūros ir meno paveldo vertybės.
17. Valdovų rūmų muziejaus rinkiniai pagal komplektavimo kryptis ir vertybių pobūdį saugomi specializuotose saugyklose.
18. Muziejines vertybes konservuoja ir restauruoja Valdovų rūmų muziejaus struktūrinis padalinys, kuriame dirba Kultūros ministerijos Kilnojamųjų kultūros vertybių restauratorių atestavimo komisijos (toliau – Atestavimo komisija) atestuoti restauratoriai. Jei Valdovų rūmų muziejus neturi reikiamos kvalifikacijos restauratorių, muziejinės vertybės gali būti konservuojamos ir restauruojamos Lietuvos muziejuose, kurių steigimo dokumentuose numatyta restauravimo funkcija, šia veikla užsiimančiose įmonėse, kuriose dirba Atestavimo komisijos atestuoti restauratoriai bei individualia veikla užsiimančių Atestavimo komisijos atestuotų restauratorių.
 
IV SKYRIUS
VALDOVŲ RŪMŲ MUZIEJAUS EKSPOZICIJOS IR PARODOS
 
19. Valdovų rūmų muziejus sukauptus rinkinius eksponuoja:
19.1. Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmų istorinės ir architektūrinės raidos archeologinėje ekspozicijoje;
19.2. Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmų atkurtų istorinių reprezentacinių interjerų ekspozicijoje;
19.3. Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmų lobyno ir iždinės ekspozicijoje;
19.4. Lietuvos didžiųjų kunigaikščių pilies ir rūmų įtvirtinimų bei ginkluotės ekspozicijoje;
19.5. Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmų kasdienio gyvenimo ekspozicijoje;
19.6. Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmų muzikinės kultūros ekspozicijoje;
19.7. kitose nuolatinėse ir laikinose ekspozicijose, nacionalinėse ir tarptautinėse parodose.
 
V SKYRIUS
VALDOVŲ RŪMŲ MUZIEJAUS TEISĖS IR PAREIGOS
 
20. Valdovų rūmų muziejus turi teisę:
20.1. turėti sąskaitas viename iš pasirinktų Lietuvos Respublikos bankų;
20.2. Kultūros ministerijos leidimu steigti filialus, turinčius savo atskirą buveinę;
20.3. teikti mokamas paslaugas, kurių sąrašą tvirtina kultūros ministras, bei nustatyti jų įkainius;
20.4. teisės aktų nustatyta tvarka ir sąlygomis valdyti, naudoti, saugoti valstybės jam patikėjimo teise perduotą turtą bei juo disponuoti;
20.5. atsiskaityti už pateiktas prekes, suteiktas paslaugas ir atliktus darbus bet kuria sutarta forma, neprieštaraujančia Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams;
20.6. gauti paramą;
20.7. tvarkyti ūkinės-finansinės veiklos apskaitą ir teikti apie ją reikiamą informaciją Kultūros ministerijai bei kitoms teisės aktuose nustatytoms institucijoms;
20.8. pagal kompetenciją sudaryti sutartis ir susitarimus su Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių fiziniais ir juridiniais asmenimis;
20.9. gavęs atitinkamų institucijų leidimus, sudaryti sutartis ir prisiimti įsipareigojimus, susijusius su Valdovų rūmų muziejaus turto naudojimu;
20.10. inicijuoti Nuostatų pakeitimus ir papildymus;
20.11. Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka turėti emblemą ir kitą atributiką.
21. Valdovų rūmų muziejus privalo:
21.1. racionaliai naudoti gaunamas lėšas tik Nuostatuose numatytiems tikslams įgyvendinti ir tik pagal asignavimų valdytojo patvirtintas išlaidų sąmatas;
21.2. užtikrinti Valdovų rūmų muziejaus darbuotojams saugias darbo sąlygas;
21.3. teikti Kultūros ministerijai ir kitoms teisės aktuose numatytoms institucijoms savo veiklos ir finansines ataskaitas bei strateginius ir metinius veiklos planus;
21.4. garantuoti finansinių, biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių, statistinių ir veiklos ataskaitų teisingumą;
21.5. teisės aktų nustatyta tvarka teikti Juridinių asmenų registro tvarkytojui duomenis apie šio registro objektus.
22. Valdovų rūmų muziejus turi kitas įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatytas teises ir pareigas.
 
VI SKYRIUS
VALDOVŲ RŪMŲ MUZIEJAUS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS
 
23. Valdovų rūmų muziejaus veikla organizuojama vadovaujantis Valdovų rūmų muziejaus strateginiu bei metiniu veiklos planais ir atsižvelgiant į Kultūros ministerijos strateginį veiklos planą, kurie rengiami vadovaujantis Strateginio planavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 827 „Dėl Strateginio planavimo metodikos patvirtinimo“.
24. Valdovų rūmų muziejaus darbuotojų darbo santykius ir darbo apmokėjimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos darbo kodeksas, Muziejų įstatymas, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymas, šie Nuostatai, darbo tvarkos taisyklės bei kiti teisės aktai.
25. Valdovų rūmų muziejui vadovauja direktorius, kurį Darbo kodekso, Muziejų įstatymo ir Vyriausybės nustatyta tvarka konkurso būdu skiria į pareigas penkerių metų kadencijai ir iš jų atleidžia kultūros ministras. Direktorius yra tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas kultūros ministrui.
26. Valdovų rūmų muziejaus direktorius:
26.1. organizuoja Valdovų rūmų muziejaus veiklą ir už ją atsako, užtikrina, kad būtų įgyvendinami Valdovų rūmų muziejaus tikslai ir vykdomos nustatytos funkcijos;
26.2. užtikrina, kad būtų laikomasi įstatymų, kitų teisės aktų ir šių Nuostatų;
26.3. tvirtina Valdovų rūmų muziejaus:
26.3.1. organizacinę struktūrą ir darbuotojų pareigybių sąrašą, neviršydamas nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus, prieš tai suderinęs su Kultūros ministerija;
26.3.2. struktūrinių padalinių veiklos nuostatus;
26.3.3. darbuotojų pareigybių aprašymus ir Valdovų rūmų muziejaus darbo tvarkos taisykles, kitas veiklą apibrėžiančias tvarkas, nurodymus, instrukcijas, nuostatus;
26.3.4. Valdovų rūmų muziejaus veiklos planus ir ataskaitas;
26.3.5. kitus vidaus norminius teisės aktus.
26.4. leidžia įsakymus;
26.5. teisės aktų nustatyta tvarka priima į darbą ir atleidžia iš darbo Valdovų rūmų muziejaus darbuotojus, nustato darbuotojų pareiginės algos pastoviosios ir/ar kintamosios dalies koeficientus, skiria priemokas ir premijas, neviršijant darbo užmokesčiui skirtų asignavimų, suteikia jiems atostogas, siunčia į komandiruotes, sudaro sąlygas jiems tobulinti kvalifikaciją, skatina juos, išskyrus Muziejaus direktoriaus pavaduotoją – vyriausiąjį fondų saugotoją, kurį Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka konkurso būdu skiria ir atleidžia kultūros ministras;
26.6. sudaro sutartis, išduoda įgaliojimus;
26.7. teisės aktų nustatyta tvarka atstovauja Valdovų rūmų muziejui valstybės ar savivaldybių institucijose ir kitose įstaigose;
26.8. sudaro komisijas ir darbo grupes, tvirtina jų darbo reglamentus ir nuostatus;
26.9. Valdovų rūmų muziejaus tarybai pritarus, teikia Kultūros ministerijai pasiūlymus dėl Nuostatų pakeitimų;
26.10. užtikrina, kad Valdovų rūmų muziejaus finansiniai įsipareigojimai neviršytų finansinių galimybių;
26.11. užtikrina racionalų ir taupų lėšų bei turto naudojimą, veiksmingą Valdovų rūmų muziejaus vidaus kontrolės sistemos sukūrimą ir jos veikimą;
26.12. teisės aktų nustatyta tvarka Valdovų rūmų muziejuje aktyviai dirbusiam ir kūrusiam muziejininkui, su kuriuo darbo sutartis buvo nutraukta, suteikia muziejaus emerito vardą;
26.13. užtikrina Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų kontrolę.
27. Valdovų rūmų muziejaus veiklos organizavimo procese patariamojo balso teise dalyvauja 15 narių Valdovų rūmų muziejaus taryba, kurią sudaro Valdovų rūmų specialistai, 2 Kultūros ministerijos atstovai, kurių vienas yra kultūros viceministras ir išorės ekspertai, kurių turi būti ne mažiau kaip vienas trečdalis. Valdovų rūmų muziejaus tarybos sudėtį Valdovų rūmų muziejaus direktoriaus teikimu tvirtina kultūros ministras. Valdovų rūmų muziejaus tarybai negali vadovauti Valdovų rūmų muziejaus direktorius, kuris yra šios tarybos narys. Į Valdovų rūmų muziejaus tarybos posėdžius kaip konsultantai bei ekspertai gali būti kviečiami tarybos garbės nariai, Valdovų rūmų muziejaus emeritai, specialistai iš kitų institucijų, įstaigų, įmonių ar organizacijų.
28. Valdovų rūmų muziejaus taryba:
28.1. svarsto strateginius ir metinius Valdovų rūmų muziejaus veiklos planus ir ataskaitas;
28.2. svarsto ir teikia pasiūlymus dėl Valdovų rūmų muziejaus veiklai reikšmingų projektų (muziejinių vertybių įsigijimo, nuolatinių ekspozicijų atnaujinimo, parodų, edukacijos, leidybos, mokslo ir kultūros renginių, tarptautinio bendradarbiavimo, investicijų) bei jų finansavimo galimybių;
28.3. svarsto Valdovų rūmų muziejaus organizacinę struktūrą, darbuotojų pareigybių poreikį bei skaičių;
28.4. svarsto Valdovų rūmų muziejaus Nuostatų, darbo tvarkos taisyklių ir kitų su Valdovų rūmų muziejaus veikla bei darbo tvarka susijusių dokumentų projektus;
28.5. teikia pasiūlymus dėl Valdovų rūmų muziejaus darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo bei kompetencijų ugdymo;
28.6. svarsto Valdovų rūmų muziejuje aktyviai dirbusio ir kūrusio muziejininko, su kuriuo darbo sutartis buvo nutraukta, emerito vardo kandidatūrą.
28.7. svarsto kitus, su Valdovų rūmų muziejaus veikla susijusius klausimus.
29. Valdovų rūmų muziejuje veikia Rinkinių komplektavimo komisija, kurios pirmininkas yra Muziejaus direktoriaus pavaduotojas – vyriausiasis fondų saugotojas, ir Restauravimo taryba, kurios pirmininkas yra Muziejaus direktorius. Rinkinių komplektavimo komisijos ir Restauravimo tarybos veiklą reglamentuoja kultūros ministro patvirtinta Muziejuose esančių rinkinių apsaugos, apskaitos ir saugojimo instrukcija (toliau – Instrukcija).
 
VII SKYRIUS
VALDOVŲ RŪMŲ MUZIEJAUS TURTAS
 
30. Valdovų rūmų muziejus finansuojamas iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto pagal asignavimų valdytojo patvirtintas sąmatas, laikantis Lietuvos Respublikos finansų ministro nustatytų finansavimo taisyklių ir iždo procedūrų. Valdovų rūmų muziejui finansuoti gali būti naudojamos ir kitos teisės aktų nustatyta tvarka gautos lėšos.
31. Valstybės Valdovų rūmų muziejui perduotas ir Valdovų rūmų muziejaus įgytas turtas nuosavybės teise priklauso valstybei, o Valdovų rūmų muziejus šį turtą valdo, naudoja ir disponuoja juo patikėjimo teise teisės aktų nustatyta tvarka.
32. Valdovų rūmų muziejaus turtą sudaro:
32.1. ilgalaikis turtas:
32.1.1. materialusis turtas (pastatai, patalpos, kitas turtas);
32.1.2. muziejinės vertybės, kurių apskaitą, saugojimą, restauravimo ir naudojimo tvarką bei saugojimo sąlygas reglamentuoja Instrukcija;
32.1.3. nematerialusis turtas;
32.2. trumpalaikis turtas (atsargos, finansiniai ištekliai ir kitas su Valdovų rūmų muziejaus veikla susijęs turtas);
33. Valdovų rūmų muziejaus lėšas sudaro:
33.1. valstybės biudžeto lėšos;
33.2. lėšos, skirtos tikslinėms programoms vykdyti;
33.3. lėšos, gautos už mokamas paslaugas ir nuomą;
33.4. fizinių ir juridinių asmenų parama;
33.5. kitos teisėtai įgytos lėšos.
 
VIII SKYRIUS
VALDOVŲ RŪMŲ MUZIEJAUS VIDAUS ADMINISTRAVIMO KONTROLĖ
 
34. Valdovų rūmų muziejaus finansinės veiklos kontrolę Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka vykdo Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė ir kitos institucijos.
35. Valdovų rūmų muziejaus valstybinį finansinį (teisėtumo) ir veiklos auditą atlieka Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė.
36. Valdovų rūmų muziejaus vidaus auditą atlieka Kultūros ministerijos Centralizuotas vidaus audito skyrius.
 
IX SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
 
37. Valdovų rūmų muziejus reorganizuojamas, pertvarkomas ar likviduojamas Civilinio kodekso ir Biudžetinių įstaigų įstatymo nustatyta tvarka.
______________
 
 
 
Pakeitimai:
 
1.
Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Įsakymas
Nr. ĮV-148, 2018-01-29, paskelbta TAR 2018-01-29, i. k. 2018-01312
Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2012 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. ĮV-314 „Dėl Nacionalinio muziejaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
 
2.
Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Įsakymas
Nr. ĮV-74, 2020-02-04, paskelbta TAR 2020-02-06, i. k. 2020-02694
Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2012 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. ĮV-314 „Dėl Nacionalinio muziejaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
 
 
Publikuota: 2022-10-11 12:46 Atnaujinta: 2023-03-03 10:52
smart foreash ccms6
Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. „cookies“). Jie gali identifikuoti lankytojus, rinkti statistikos duomenis ir padėti pagerinti naršymo patirtį kiekvienam lankytojui atskirai.
Susipažinkite su mūsų Privatumo ir slapukų politika