Privatumo ir slapukų politika

MUZIEJAUS PRIVATUMO POLITIKA
 
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
 
1.1. Nacionalinio muziejaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų (toliau – Duomenų valdytojas arba Muziejus) privatumo politika (toliau – Privatumo politika) nustato asmens duomenų tvarkymo sąlygas naudojantis Duomenų valdytojo valdoma interneto svetaine www.valdovurumai.lt (toliau – interneto svetainė). Privatumo politikoje nustatytos sąlygos taikomos kiekvieną kartą asmeniui (lankytojui, pirkėjui) norint pasiekti Muziejaus teikiamą turinį ir /ar paslaugą, nepaisant naudojamo įrenginio (kompiuteris, mobilusis telefonas, planšetė, televizorius ar kt.).
1.2. Privatumo politika parengta vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas; toliau – Reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu (toliau – ADTAĮ), taip pat kitais teisės aktais.
1.3. Visi interneto svetainės lankytojai, prisijungdami prie Muziejaus interneto svetainės ir (ar) ja naudodamiesi patvirtina, kad yra tinkamai susipažinę su Privatumo politika bei sutinka, kad Muziejus valdytų, tvarkytų ir rinktų lankytojų pateiktą informaciją (įskaitant asmens duomenis) tiek, kiek tai yra reikalinga interneto svetainei valdyti ir funkcionavimui užtikrinti bei paslaugoms teikti.
1.4. Privatumo politikoje naudojamos sąvokos:
1.4.1. Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti tiesiogiai ar netiesiogiai, pasinaudojant atitinkamais duomenimis, tokiais kaip vardas, pavardė, asmens kodas, adresas, telefonas ar kita informacija.
1.4.2. Duomenų subjektas – fizinis asmuo, iš kurio Muziejus gaunaAsmens duomenis ir juos tvarko.
1.4.3. Duomenų tvarkytojas – Muziejus arba jo pasitelktas juridinis ar fizinis asmuo (ne Muziejaus Darbuotojas), tvarkantis Asmens duomenis sudarytų sutarčių ar teisės aktų pagrindu.
1.4.4. Duomenų valdytojas – Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai arba Muziejus.
1.5. Kitos vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente Nr. 2016/679 (ES).
 
II. INFORMACIJA APIE DUOMENŲ VALDYTOJĄ
 
2.1. Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti biudžetinė įstaiga, juridinio asmens kodas 302297628, PVM mokėtojo kodas LT100007722511, registruota buveinė adresu Katedros a. 4, Vilnius, tel. +370 5 212 7476, faksas + 370 5 212 7470, el. paštas info@valdovurumai.lt. Duomenys apie Muziejų kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, registro tvarkytojas Valstybės įmonė Registrų centras. Prižiūrinčios institucijos: Informacinės visuomenės plėtros komitetas ir Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija.
 
III. DUOMENŲ VALDYTOJO ĮSIPAREIGOJIMAI
 
3.1. Muziejus taiko tinkamas organizacines ir technines priemones, užkertančias kelią neteisėtai prieigai prie Asmens duomenų ar neteisėtam Asmens duomenų panaudojimui.
3.2. Muziejus naudoja atitinkamas sistemas ir procedūras, leidžiančias apsaugoti ir ginti Duomenų subjekto Muziejui patikėtus Asmens duomenis. Muziejus naudoja saugumo sistemas, technines ir fizines priemones, ribojančias prieigą prie Asmens duomenų ir jų panaudojimo.
3.3. Asmens duomenys tvarkomi ir saugomi ne ilgiau nei to reikalauja teisės aktai ar duomenų tvarkymo tikslai.
 
IV. DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS
 
4.1. Duomenų subjektas turi šias teises:
4.1.1. žinoti (būti informuotas) apie savo duomenų tvarkymą (teisė žinoti);
4.1.2. susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti);
4.1.3. reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti asmens neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti);
4.1.4. savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) (teisė sunaikinti ir teisė „būti pamirštam“);
4.1.5. reikalauti, kad asmens Duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių (teisė apriboti);
4.1.6. į duomenų perkėlimą (teisė perkelti).
 
V. RIBOJIMAI
 
5.1. Asmenys, kurie yra jaunesni negu 16 metų, negali teikti jokių asmens duomenų Muziejaus interneto svetainėje be rašytinio savo tėvų arba kitų teisėtų globėjų sutikimo.
5.2. Duomenų valdytojas gali nesudaryti duomenų subjektams sąlygų įgyvendinti IV skyriuje išvardintų teisių, kai įstatymų numatytais atvejais, reikia užtikrinti nusikaltimų, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, taip pat duomenų subjekto ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.
 
VI. DUOMENŲ INTERNETO SVETAINĖJE RINKIMAS IR JŲ RINKIMO TIKSLAS
 
6.1. Duomenų valdytojas renka:
6.1.1. e-knygynas parduotuvėje užsakymo metu pateiktus asmens (lankytojo, pirkėjo) Asmens duomenis: vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris ir adresas. Duomenys yra naudojami tik vykdyti užsakymui;
6.1.2. naujienlaiškio gavimo tikslu interneto svetainės lankytojo pateiktus Asmens duomenis: vardas, pavardė, el. pašto adresas;
6.1.3. informaciją, kaip naudojamasi Muziejaus interneto svetaine:
6.1.3.1       įrenginio informaciją, t. y. IP adresas, operacinės sistemos versija ir įrenginio, kuris naudojamas turiniui/prekėms pasiekti, parametrai;
6.1.3.2       prisijungimo informaciją, t. y. sesijos naudojimo laikas ir trukmė, užklausų terminai, kurie įvedami Muziejaus interneto svetainėje, ir bet kokia informacija, saugoma slapukuose, kurie nustatyti lankytojo (Pirkėjo) įrenginyje.
6.2. Duomenų rinkimo tikslai:
6.2.1. sutarties vykdymo tikslais (teikiamų paslaugų ar užsakymui įvykdyti);
6.2.2. rinkodaros tikslu, pvz., pateikti individualiai pritaikytus reklaminius skelbimus ir rėmėjų turinį ir siųsti pranešimus apie nuolaidas ar specialius pasiūlymus, įvertinti ir analizuoti savo rinką, klientus, produktus ir paslaugas (pvz., naujienlaiškis);
6.2.3. kitais tikslais, Duomenų subjekto sutikimu.
 
VII. SLAPUKŲ NAUDOJIMAS
 
7.1. Muziejus savo interneto svetainėje naudoja slapukus.
7.2. Slapukai – tai nedidelės informacijos (tekstinės) rinkmenos, kurias asmens (lankytojo, pirkėjo) naudojamo kompiuterio, mobiliojo telefono ar kito įrenginio naršyklė priima iš interneto svetainės, kurioje lankomasi, ir išsaugo asmens (lankytojo, pirkėjo) įrenginyje. Slapukai leidžia interneto svetainei prisiminti informaciją apie asmens (lankytojo, pirkėjo) naršymo įpročius, veiksmus bei nustatymus, kad asmuo (lankytojas, pirkėjas) galėtų naudotis visomis svetainės galimybėmis. Slapukai užtikrina patogesnį interneto svetainės naudojimą, o Muziejui leidžia tobulinti interneto svetainę. Kai kurie slapukai naikinami prisijungimo seansui pasibaigus, kiti gali būti saugomi ilgiau ir aktyvuojami toje pačioje svetainėje apsilankius pakartotinai.
7.3. Muziejaus svetainėje naudojami dviejų tipų slapukai:       
7.3.1. Būtini slapukai skirti pagerinti svetainės veikimą, slapukai renka anoniminę bendro pobūdžio informaciją apie naudojimąsi interneto svetaine. Be šių slapukų svetainės veikla gali sutrikti. Jie yra būtini dėl teikiamų paslaugų saugumo. Tačiau, jei nepaisydami saugumo Jūs nuspręsite, kad nenorite priimti Muziejaus privalomųjų slapukų, galite juos blokuoti arba ištrinti pakeisdami savo naršyklės nustatymus.
7.3.2. Nebūtini slapukai (statistiniai) analizuoja svetainės lankytojų elgseną ir renka bendro pobūdžio statistiką apie lankytojų skaičių, aplankytus puslapius, praleistą laiką svetainėje, iš kur lankytojai pateko į Muziejaus svetainę. Google analytics yra priskiriami statistinių slapukų kategorijai. Naudojami informacijai apie interneto svetainės lankomumą rinkti, įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 167 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo plano patvirtinimo, 2.3.8 darbo ,,Sumanių vadybos ir aplinkos modernizavimo sprendimų įdiegimas, siekiant didinti valstybinių kultūros įstaigų paslaugų kokybę, atskaitomybę visuomenei, supaprastinti administravimą ir apskaitą“ 2 veiksmą „Nacionalinių kultūros įstaigų ir kitų Kultūros ministerijai pavaldžių įstaigų veiklos kokybės vertinimo sistemos, susiejančios finansavimą su veiklos rezultatais, sukūrimas“ .
7.4. Muziejaus interneto svetainėje naudojamų slapukų aprašymai:
 
Slapuko pavadinimas
Slapukų šaltinis
Slapuko paskirtis
Slapuko galiojimo laikas
PHPSESSID
eknygynas.valdovurumai.lt
Būtini slapukai skirti palaikyti svetainės veikimą
Sesijos trukmė
lastPage eknygynas.valdovurumai.lt Slapukas skirtas pagerinti navigaciją Sesijos trukmė
AgreedToPrivPolicy
eknygynas.valdovurumai.lt
Sutikimams su slapukais išsaugoti
2 metai
weUseCookiesForget eknygynas.valdovurumai.lt Sutikimams su slapukais valdyti skirtingose PĮ versijose
2 metai
companyOrPerson eknygynas.valdovurumai.lt Pasirinkimas perkant krepšelyje - asmuo ar įmonė 100 dienų
__atuvs, __atuvc eknygynas.valdovurumai.lt Slapukai naudojai soc. tiklų pasidalinimo įskiepyje (http://www.addthis.com/privacy) 14 mėn.
sshs, loc, uvc addthis.com Slapukai naudojai soc. tiklų pasidalinimo įskiepyje (http://www.addthis.com/privacy) 14 mėn.
_gat
 
Google Analytics slapukas, kuris naudojamas riboti užklausų kiekiui į Google servisą
Sesijos trukmė
_git
 
Google Analytics slapukas, kuris naudojamas generuoti statistinei informacijai apie tai kaip lankytojas naudoja svetainę
Sesijos trukmė
_ga
 
Google Analytics slapukas, kuris naudojamas generuoti statistinei informacijai apie tai kaip lankytojas naudoja svetainę
2 metai
_gid
 
Google Analytics slapukai, kurie renka statistinę informaciją apie interneto svetainės lankomumą (informacija apie naudojamą naršyklę, kompiuterį, apsilankymus, praleistą laiką)
Sesijos trukmė
Kiti, laikini ir galimai nepaminėti, slapukai   Naudojami išimtai naršymo patirčiai pagerinti nerenkant privačių duomenų.  Įvairi
 
7.5. Yra galimybė asmeniui (lankytojui, pirkėjui) nustatyti savo naudojamo įrenginio naršyklę taip, kad būtų priimti visi slapukai, atmesti visi slapukai arba būtų pranešama, kai slapukas atsiunčiamas. Naudojamos naršyklės naudojimo žinyne galima rasti informaciją kaip pakeisti slapukų nustatymus. Asmens (lankytojo, pirkėjo) naudojamo įrenginio operacinėje sistemoje gali būti papildomų slapukų valdiklių. Jei nenorima, kad slapukai rinktų informaciją, reikia atsisakyti slapukų naudojimo naršyklės nustatymuose.
7.6. Kai kuriais atvejais slapukų ištrynimas gali sulėtinti naršymo internete greitį, apriboti tam tikrų interneto svetainės funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie interneto svetainės, todėl nėra garantuojamas tinkamas svetainės veikimas.
7.7. Muziejaus interneto svetainėje pateikiama nuoroda į Muziejaus Facebook, Instagram, YouTube, Pinterest paskyras. Daugiau sužinoti apie:
Facebook privatumo nuostatas galite paspaudę šią nuorodą:
https://www.facebook.com/policies/cookies/
Instagram privatumo nuostatas galite paspaudę šią nuorodą:
https://help.instagram.com/1896641480634370
YouTube privatumo nuostatas galite paspaudę šią nuorodą: 
https://policies.google.com/privacy?hl=en
Pinterest privatumo nuostatas galite paspaudę šią nuorodą: 
https://policy.pinterest.com/en/cookies
7.8. Muziejaus interneto svetainėje yra nuorodų į kitų įmonių ar organizacijų interneto svetaines. Muziejus nėra atsakingas už tokių interneto svetainių turinį ar jų naudojamus privatumo užtikrinimo principus, todėl rekomenduojama atskirai pasidomėti jų privatumo politika.
 
VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
 
8.1. Duomenų subjektai gali kreiptis į Asmens duomenų apsaugos pareigūną visais klausimais, susijusiais su Asmens duomenų tvarkymu, taip pat Duomenų subjekto teisių įgyvendinimu, elektroniniu paštu duomenuapsauga@valdovurumai.lt arba paštu Katedros a. 4, LT-01143 Vilnius.
8.2. Privatumo politika gali būti keičiama be atskiro pranešimo, atsižvelgiant į teisės aktų nuostatas ar visuotinai priimtą su asmens duomenų ar slapukų naudojimu susijusią praktiką.
8.3. Privatumo politika paskutinį kartą atnaujinta 2021 m. balandžio 9 d.
Publikuota: 2022-10-11 12:55 Atnaujinta: 2023-01-18 10:08
smart foreash ccms6