Korupcijos prevencija

Pradžia  |  Muziejus  >  Korupcijos prevencija

KORUPCIJOS PREVENCIJA

 

Pareigybių sąrašas, į kurias pretenduojant teikiamas prašymas STT
(2022 m. gegužės 26 d. Nr. V-79)

Korupcijos prevencijos programa
(2021 m. kovo 1 d. Nr. V-14)

 

Atsakingi asmenys už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą

Nacionaliniame muziejuje Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmuose

Vardas, pavardė

Pareigos

Kontaktiniai duomenys

Funkcijos

Giedrius Krasauskas

direktoriaus pavaduotojas administracijai ir infrastruktūrai

info@valdovurumai.lt

 

 

Atsakingų asmenų už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą funkcijos

Veronika Matuiza

teisininkė

Ernesta Sargūnaitė

Bendrųjų reikalų skyriaus vedėja

 

Pateikti pranešimą apie korupciją

 

PRANEŠĖJŲ APSAUGA
 
Teisės aktai:
 
Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas
 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas ,,Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“
 
Informacijos apie Valdovų rūmų muziejuje galimai rengiamus, daromus ar padarytus pažeidimus priėmimo, vertinimo, sprendimų priėmimo tvarką, konfidencialumo užtikrinimo procedūras reglamentuoja Informacijos apie pažeidimus Nacionaliniame muziejuje Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmuose teikimo ir pranešėjų apsaugos įgyvendinimo tvarkos aprašas 
 

Apie pažeidimą pranešti vidiniu kanalu gali bet kuris asmuo, kurį su Valdovų rūmų muziejumi sieja ar siejo darbo ar sutartiniai santykiai (konsultavimo, rangos, subrangos, stažuotės, praktikos, savanoriškos veiklos ir pan.) arba įdarbinimo ar kiti ikisutartiniai santykiai, taip pat savarankiškai dirbančio asmens statusą turintis asmuo, arba bet kuris fizinis asmuo, dirbantis prižiūrint ir vadovaujant rangovams, subrangovams ir (ar) tiekėjams.

Informacija apie pažeidimus teikiama siekiant apsaugoti viešąjį interesą. Informacijos pateikimas siekiant apginti išskirtinai asmeninius interesus nelaikomas pranešimu.

Informacija apie pažeidimus teikiama dėl: pavojaus visuomenės saugumui ar sveikatai, asmens gyvybei ar sveikatai; pavojaus aplinkai; kliudymo arba neteisėto poveikio teisėsaugos institucijų atliekamiems tyrimams ar teismams vykdant teisingumą; neteisėtos veiklos finansavimo; neteisėto ar neskaidraus viešųjų lėšų ar turto naudojimo; neteisėtu būdu įgyto turto; padaryto pažeidimo padarinių slėpimo, kliudymo nustatyti padarinių mastą; pažeidimų, nurodytų Lietuvos Respublikos teisingumo ministro patvirtintame sąraše, parengtame atsižvelgiant į Direktyvoje (ES) 2019/1937 nurodytų Europos Sąjungos teisės aktų taikymo sritį; kenkimo Europos Sąjungos finansiniams interesams, kaip nurodyta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 325 straipsnyje ir išsamiau apibūdinta susijusiose Europos Sąjungos priemonėse;  pažeidimų, susijusių su vidaus rinka, kaip nurodyta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 26 straipsnio 2 dalyje, įskaitant Europos Sąjungos konkurencijos ir valstybės pagalbos taisyklių pažeidimus, taip pat su vidaus rinka susijusius pažeidimus dėl veiksmų, kuriais pažeidžiamos pelno mokesčio taisyklės, arba susitarimus, kuriais siekiama įgyti mokestinį pranašumą, kenkiantį taikytinos pelno mokesčio teisės dalykui arba tikslui; kitų pažeidimų.

Pranešime pateiktos informacijos vertinimą atlieka Valdovų rūmų muziejaus kompetentingas subjektas.

 

KOMPETENTINGI SUBJEKTAI ADMINISTRUOJANTYS VIDINĮ KANALĄ NACIONALINIAME MUZIEJUJE

LIETUVOS DIDŽIOSIOS KUNIGAIKŠTYSTĖS VALDOVŲ RŪMUOSE

Vardas, pavardė

Pareigos

Pavadavimo eiliškumas

Kontaktiniai duomenys

Funkcijos

Telefono Nr.

El. pašto adresas

Veronika Matuiza

teisininkė

Kompetentingas subjektas

85260 8947

praneseju.apsauga@valdovurumai.lt

Ernesta Sargūnaitė

Bendrųjų reikalų skyriaus vedėja

Pirmas pavaduojantis asmuo

85212 7476

Giedrius Krasauskas

direktoriaus pavaduotojas administracijai ir infrastruktūrai

Antras pavaduojantis asmuo

85255 9159

 

Informaciją apie pažeidimą teikiantis asmuo, užpildytą  rekomenduojamą pranešimo formą gali pateikti vienu iš šių būdų:
 
1. raštu, įteikiant arba siunčiant paštu Muziejui (adresu Katedros a. 4, 01143 Vilnius);
2. atsiunčiant informaciją apie pažeidimą Muziejaus elektroninio pašto adresu praneseju.apsauga@valdovurumai.lt;
3. žodžiu, atvykus į Muziejų (adresu Katedros a. 4, 01143 Vilnius) pas kompetentingą subjektą.
 
 

Jeigu asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą, nori pateikti laisvos formos pranešimą, o ne užpildyti nustatytą Pranešimo apie pažeidimą formą, tokiame pranešime jis privalo nurodyti, kad pranešimas teikiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymu.

 

Garantuojame asmens ir jo pateiktos informacijos konfidencialumą.

Informuojame, kad žinomai melagingą informaciją pateikęs asmuo atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

Apie pažeidimus ir galbūt rengiamas, daromas ar padarytas nusikalstamas veikas jūs galite pranešti ir Lietuvos Respublikos prokuratūrai (Aktualu pranešėjams | Lietuvos Respublikos prokuratūra (prokuraturos.lt)

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-11-22