LDK valdovų rūmų atkuriamų interjerų istorinių kultūros ir meno vertybių atrankos kriterijai

I. Teisinės sąlygos
 
Įgyvendinant
 1. Lietuvos Respublikos įstatymą Nr. VIII-2073 dėl Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų atkūrimo ir paskirties, kurį priėmė Lietuvos Respublikos Seimas ir 2000 m. spalio 17 d. patvirtino Lietuvos Respublikos Prezidentas,
 2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. spalio 17 d. nutarimą Nr. 1235 dėl Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų atkūrimo ir paskirties koncepcijos bei pačią Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų atkūrimo ir paskirties koncepciją, teigiančią, jog atkuriami rūmai turi tapti Lietuvos istoriniu kultūros centru, pristatančiu šiuolaikinei visuomenei senosios Lietuvos valstybės kultūros vertybes (skyrius III.9),
 3. Lietuvos dailės muziejaus kartu su kitais Valdovų rūmų atkūrimo darbus vykdančiais partneriais (Projektavimo ir restauravimo instituto architektų grupe bei Pilių tyrimo centru „Lietuvos pilys“) parengtus ir Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijos Koordinacinės komisijos Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų atkūrimo ir paskirties koncepcijos įgyvendinimui 2003 m. balandžio 1 d. posėdyje patvirtintus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų interjerų atkūrimo ir pritaikymo reprezentacinėms, muziejinėms ir edukacinėms funkcijoms programos metmenis (antrąją redakciją), kuriuose teigiama, jog greta autentiškų ar atkurtų Rūmų interjero elementų būtina rodyti Lietuvoje turimas taikomosios ir vaizduojamosios dailės vertybes, chronologiškai ir savo meniniu lygiu tinkančias Valdovų rūmų interjerų ekspozicijoms, o interjerus rekomenduojama atkurti remiantis turimomis istorinėmis erdvių paskirties ir įrengimo žiniomis, panaudojant kiek galima daugiau tyrimų metu atrastų architektūrinių ir kitų interjerų autentiškų detalių,
nustatomi atkuriamų Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų interjerams ir ekspozicijoms reikalingų autentiškų istorinių kultūros ir meno vertybių atrankos kriterijai.
 
II. Bendrosios nuostatos
 
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų atkuriamų interjerų (II maršruto) autentiškų istorinių kultūros ir meno vertybių atrankos kriterijų objektas — Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų interjerų atkūrimo ir pritaikymo reprezentacinėms, muziejinėms ir edukacinėms funkcijoms programos metmenyse (antrojoje redakcijoje) apibrėžto atkuriamų Valdovų rūmų II maršruto erdvių, kuriose numatoma atkurti hipotetinius gotikos, renesanso ir ankstyvojo baroko interjerus (Valdovų rūmų vakarų, pietų ir rytų korpusų antrojo ir trečiojo aukštų atkuriamos istorinės erdvės), autentiškų istorinių kultūros ir meno vertybių vertybių atrankos (įsigijimo ar deponavimo) konkrečių kriterijų nustatymas ir patvirtinimas. Remiantis šiais kriterijais įsigyjamos (perkamos ar gaunamos dovanų) bei deponuojamos (nustatytam laikui skolinamos iš Lietuvos ir užsienio partnerių) vertybės, kurios nuo 2009 m. bus eksponuojamos atkurtų Valdovų rūmų II maršruto interjerų ekspozicijose. Šių interjerų ekspozicijų įrengimui labiausiai reikalingos šios tipologijos kilnojamosios vertybės: paveikslai, baldai, gobelenai, skulptūros, įvairūs metalo dirbiniai.
 
Autentiškų istorinių kultūros ir meno vertybių atrankos kriterijai pagrindžiami I skyriuje nurodytuose dokumentuose išdėstytomis nuostatomis:
 1. Šie autentiškų istorinių kultūros ir meno vertybių atrankos kriterijai yra taikomi II maršruto, apibrėžto Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų interjerų atkūrimo ir pritaikymo reprezentacinėms, muziejinėms ir edukacinėms funkcijoms programos metmenyse (antrojoje redakcijoje), hipotetinių gotikos, renesanso ir ankstyvojo baroko interjerų ekspozicijoms Valdovų rūmų vakarų, pietų ir rytų korpusų antrojo ir trečiojo aukštų atkuriamose istorinėse erdvėse;
 2. Kriterijai taikomi kilnojamosioms vaizduojamosios ir taikomosios dailės bei kitoms kultūros ir istorijos vertybėms, išskyrus stacionarius interjerų dekoro elementus, kurie atkuriami remiantis autentiškų radinių bei rašytinės ir ikonografinės medžiagos duomenimis, taip pat stilistinėmis analogijomis, kita istoriškai pagrįsta medžiaga;
 3. Naujomis priemonėmis bei iš naujų statybinių medžiagų, panaudojant dalį autentiškų architektūros detalių (karnizų, langų apvadų ir kt.) fragmentų, atkuriamuose Valdovų rūmų interjeruose turi būti panaudota kiek įmanoma daugiau autentiškų elementų (koklių, grindų plytelių, profiliuotų skliautų plytų ir kt.), o interjeruose (II maršrute) eksponuojamos tik autentiškos istorinės kultūros ir meno vertybės (paveikslai, gobelenai, baldai, šviestuvai, skulptūros ir kt.), tuo siekiant maksimalaus atkuriamų Valdovų rūmų autentiškumo bei atkuriant rezidencijos klestėjimo epochų — vėlyvosios gotikos, renesanso ir ankstyvojo baroko — interjerų būdingą ir iliustratyvią viziją;
 4. Valdovų rūmų interjerai atkuriami ir vertybės jiems atrenkamos remiantis europinės praktikos patikrintais istorinių rezidencijų atkūrimo bei pritaikymo reprezentacinėms, muziejinėms ir edukacinėms funkcijoms principais.
III. Vertybių atrankos kriterijai
 
Atkuriamų Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų II maršruto, apibrėžto Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų interjerų atkūrimo ir pritaikymo reprezentacinėms, muziejinėms ir edukacinėms funkcijoms programos metmenyse (antrojoje redakcijoje), hipotetinių gotikos, renesanso ir ankstyvojo baroko interjerų ekspozicijose — rūmų vakarų, pietų ir rytų korpusų antrojo ir trečiojo aukštų atkuriamose istorinėse erdvėse — numatomoms rodyti meno, kultūros ir istorijos vertybėms nustatomi šie atrankos kriterijai:
 
 • Chronologiniai kriterijai:
 1. interjeruose eksponuojamos tik autentiškos, šiuose rūmuose buvusios vertybės, kurios buvo sukurtos ar pagamintos ne vėliau nei XVII a. viduryje, t. y. iki ~1655 m., kol Valdovų rūmai tarnavo kaip Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rezidencija;
 2. interjeruose eksponuojamos kitos, atitinkančios 2–5 skyriaus kriterijus, bet tik autentiškos vertybės, kurios buvo sukurtos ar pagamintos ne vėliau nei XVII a. viduryje, t. y. iki ~1655 m., kol Valdovų rūmai tarnavo kaip Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rezidencija;
 3. interjeruose išimties būdu eksponuojamos tik autentiškos vertybės, atitinkančios 2–5 skyriaus kriterijus, kurios buvo sukurtos ar pagamintos iki XVIII a. pabaigos, t. y. iki ~1795–1800 m., kai kaimyninių valstybių buvo sunaikinta Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė bei nugriauti iki tol Vilniaus miestiečių apgyventi Valdovų rūmai;
 • Meniniai kriterijai:
 1. interjeruose eksponuojamos chronologinius kriterijus (skr. 1) atitinkančios aukšto meninio lygio autentiškos vertybės, kurios savo laiku buvo ar galėjo būti šių Valdovų rūmų, taip pat kitų valdovų, didikų, miestų patricijų rūmų interjeruose;
 2. interjeruose eksponuojamos chronologinius kriterijus (skr. 1) atitinkančios aukšto meninio lygio autentiškos vertybės, sukurtos profesionalių menininkų ar meistrų, apie kuriuos iš rašytinių šaltinių žinoma, jog jie dirbo ir kūrė Lietuvos valdovams, didikams, jų kūriniai buvo Lietuvos valdovų, didikų kolekcijose;
 3. interjeruose eksponuojamos chronologinius kriterijus (skr. 1) atitinkančios aukšto meninio lygio autentiškos vertybės, sukurtos kitų profesionalių menininkų ar meistrų, kurie atstovauja tas pačias ar artimas dirbtuves bei mokyklas, kurioms priklausė iš rašytinių šaltinių žinomi ir Lietuvos valdovams, didikams kūrę menininkai, taip pat eksponuojamos vertybės tų menininkų, kurie priklausė minėtoms dirbtuvėms ar mokykloms ir kurių kūriniai yra buvę istorinėse Lietuvos valdovų, didikų kolekcijose;
 4. interjeruose eksponuojamos chronologinius kriterijus (skr. 1) atitinkančios aukšto meninio lygio autentiškos vertybės, sukurtos kitų menininkų ar meistrų, kūrusių kitiems Europos valdovams, didikams;
 5. interjeruose eksponuojamos chronologinius kriterijus (skr. 1) atitinkančios aukšto meninio lygio autentiškos vertybės, sukurtos kitų Europos gotikos, renesanso, manierizmo ir ankstyvojo baroko menininkų ar meistrų;
 • Stilistiniai kriterijai:
 1. interjeruose eksponuojamos chronologinius ir meninius kriterijus (skr. 1–2) atitinkančios autentiškos gotikos, renesanso, manierizmo ar ankstyvojo baroko vertybės;
 2. interjeruose eksponuojamos chronologinius ir meninius kriterijus (skr. 1–2) atitinkančios autentiškos vertybės, stilistiškai tinkančios stacionarių interjero dekoro elementų visumai;
 3. interjeruose eksponuojamos chronologinius ir meninius kriterijus (skr. 1–2) atitinkančios autentiškos pavienės vertybės, stilistiškai ankstyvesnės arba vėlyvesnės nei stacionarių interjero dekoro elementų stilistika;
 • Geografiniai kriterijai:
 1. interjeruose eksponuojamos chronologinius, meninius ir stilistinius kriterijus (str. 1–3) atitinkančios autentiškos vertybės, sukurtos tose valstybėse ir vietose, iš kurių, remiantis rašytinių šaltinių ar mokslinės literatūros duomenimis, jos buvo importuojamos Lietuvos valdovų, didikų rūmams;
 2. interjeruose eksponuojamos chronologinius, meninius ir stilistinius kriterijus (str. 1–3) atitinkančios autentiškos vertybės, sukurtos tose valstybėse ir vietose, iš kurių, remiantis rašytinių šaltinių ar mokslinės literatūros duomenimis, jos buvo importuojamos Lietuvos ir Lenkijos valdovų kitoms rezidencijoms;
 3. interjeruose eksponuojamos chronologinius, meninius ir stilistinius kriterijus (str. 1–3) atitinkančios autentiškos vertybės, sukurtos svarbiausiuose Europos gotikos, renesanso, manierizmo ir ankstyvojo baroko meno centruose, kuriuose buvo kuriamos to paties tipo vertybės kitų Europos valstybių valdovams, didikams;
 • Tipologiniai kriterijai:
 1. interjeruose eksponuojamos chronologinius, meninius, stilistinius, geografinius kriterijus (str. 1–4) atitinkančios autentiškos vertybės, kurių tipologija minima Valdovų rūmų rašytiniuose šaltiniuose ar atsekama iš autentiškų radinių teikiamos informacijos;
 2. interjeruose eksponuojamos chronologinius, meninius, stilistinius, geografinius kriterijus (str. 1–4) atitinkančios autentiškos vertybės, kurių tipologija yra patvirtinama kitų Lietuvos ir Lenkijos valdovų rezidencijų rašytinių šaltinių ar išlikusių autentiškų vertybių;
 3. interjeruose eksponuojamos chronologinius, meninius, stilistinius, geografinius kriterijus (str. 1–4) atitinkančios autentiškos vertybės, kurios yra reikalingos tipinės ir kiek galima pilnesnės konkrečios epochos interjero vizijos sukūrimui;
 4. interjeruose eksponuojamos chronologinius, meninius, stilistinius, geografinius kriterijus (str. 1–4) atitinkančios autentiškos vertybės, kurios yra reikalingos tipinio ir kiek galima pilnesnio konkrečios epochos ir istorinės ar numatomos funkcijos interjero vizijos sukūrimui;
 • Kiti kriterijai ir išimtys:
 1. interjeruose eksponuojamos istoriškai reikšmingos autentiškos istorinės lituanistinės vertybės, neatitinkančios vieno ar kelių 1–5 straipsniuose nustatytų kriterijų, bet temiškai, tipologiškai ar kitaip tinkamos arba reikalingos konkretaus interjero ekspozicijai (pvz., iki XVIII a. pabaigos sukurti Lietuvos valdovų portretai);
 2. interjeruose eksponuojamos aukšto meninio lygio autentiškos vertybės, neatitinkančios vieno ar kelių 1–5 straipsniuose nustatytų kriterijų, bet temiškai, tipologiškai ar kitaip ypač tinkamos arba reikalingos konkretaus interjero vizijos pilnam sukūrimui;
 3. interjeruose išimties būdu gali būti eksponuojamos ne autentiškos vertybės, bet jų aukšto lygio, turimų vertybių pavyzdžiu arba analogais remiantis sukurtos reprodukcijos, jei autentiškų vertybių trūksta reikalingo jų rinkinio arba komplekto suformavimui.
IV. Baigiamosios pastabos
 
Atkuriamų Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų II maršruto, apibrėžto Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų interjerų atkūrimo ir pritaikymo reprezentacinėms, muziejinėms ir edukacinėms funkcijoms programos metmenyse (antrojoje redakcijoje), hipotetinių gotikos, renesanso ir ankstyvojo baroko interjerų ekspozicijose — rūmų vakarų, pietų ir rytų korpusų antrojo ir trečiojo aukštų atkuriamose istorinėse erdvėse — rodomos kriterijus atitinkančios meno, kultūros ir istorijos vertybės, deponuojamos iš Lietuvos ir užsienio kultūros paveldo puoselėjimo institucijų, taip pat įsigyjamos (perkamos ar gaunamos dovanų) Lietuvos ir užsienio valstybių antikvariatuose, aukcionuose, iš įvairių kitų institucijų bei privačių asmenų.
 

Šis Lietuvos dailės muziejaus parengto dokumento projektas svarstytas Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų atkūrimo darbus vykdančių institucijų pasitarimuose, jam pritarta ir jis patvirtintas 2005 m. kovo 3 d. (protokolo nr. 9). Dokumentas apsvarstytas Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijos Koordinacinės komisijos Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų atkūrimo ir paskirties koncepcijos įgyvendinimui 2005 m. lapkričio 22 d. posėdyje, kuriame jam pritarta ir jis patvirtintas (protokolo nr. EK-25-11, 4 klausimo nutarimas).

 

Publikuota: 2023-02-21 15:14 Atnaujinta: 2023-02-21 15:18
smart foreash ccms6
Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. „cookies“). Jie gali identifikuoti lankytojus, rinkti statistikos duomenis ir padėti pagerinti naršymo patirtį kiekvienam lankytojui atskirai.
Susipažinkite su mūsų Privatumo ir slapukų politika